RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Deklaracja dostępności

18.10.2020

Wstęp
Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http//zs2.elk.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku http://zs2.elk.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
1. Data publikacji strony internetowej –kwiecień 2011r.
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.


Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
Pod adresem http://bip.zs2.elk.pl/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół nr 2 im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku:
Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7
Tel. 87 610 43 23 – sekretariat
E-mail: sekretariat@zs2.elk.pl
Pod adresem http://bip.zs2.elk.pl/ dostępny jest numer telefonu (tel stacjonarny) lub (tel. kom.), który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 87 610 43 23 . Budynek nie jest wyposażony w windę.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 18.10.2020

Dokument oglądany razy: 182
« inne aktualności