RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W EŁKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

04.06.2019

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W EŁKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku
ul. Sikorskiego 7
19-300 Ełk

2. Nazwa stanowiska pracy:
Księgowa/y

3. Wymiar czasu pracy :
pełny etat ( 40 godzin tygodniowo )

4. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2) Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

5. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
2) Wykształcenie średnie lub wyższe.
3) Doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie co najmniej 4 letniego stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy w księgowości i płacach wymóg niezbędny dla kandydatów legitymujących się wykształceniem średnim lub co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości i płacach wymóg niezbędny dla kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym.
4) Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowo-kadrowych.
5) Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej.
6) Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
7) Znajomość Prawa Oświatowego.

6. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku:

1) W oparciu o otrzymane dokumenty kadrowe sporządza listy płac pracowników szkoły wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2) Sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych oraz dopłat do wypoczynku.
3) Dokonuje potrąceń z wynagrodzeń tj. składek związkowych, składek ubezpieczenia grupowego pracowników, pożyczek mieszkaniowych oraz sporządza ich wykazy.
4) Prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz zasiłków pracowników.
5) Sporządzanie zaświadczeń Rp-7 oraz zaświadczeń bieżących.
6) Wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków.
7) W obowiązujących terminach nalicza zobowiązania wobec ZUS, przygotowuje dokumentację rozliczeniową oraz przelewy naliczonych składek, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8) W obowiązujących terminach nalicza, potrąca i rozlicza z Urzędem Skarbowym zaliczki podatku dochodowego zatrudnionych pracowników, w oparciu
o obowiązujące przepisy.
9) Sporządzanie zestawień list: umów zlecenia i o dzieło oraz ryczałtów.
10) Obliczanie zasiłków chorobowych i wynagrodzenia za czas choroby.
11) Wyliczanie i sporządzanie list dodatkowego rocznego wynagrodzenia.
12) Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz PFRON.
13) Dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.
14) Sporządzanie sprawozdań okresowych oraz danych do planów lub korekt planów.
15) Rozliczanie art. 30 KN.
16) Wprowadzanie danych do programów: „Vulcan”- płace, „ Płatnik ”, SIO oraz bieżąca praca w tych programach.
17) Rozlicza wypłaty z ZFŚS przyznane zatrudnionym pracownikom.
18) Przygotowuje przelewy potrąconych kwot oraz przelewy wynagrodzeń na konta
osobiste pracowników.
19) Archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20) Znajomość przepisów kadrowo-płacowych.
21) Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

7. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy na tym stanowisku w jednostce oświatowej.
2) Umiejętność sporządzania sprawozdań płacowych.
3) Umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS.
4) Umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
5) Komunikatywność i umiejętność współpracy.

8. Warunki pracy i płacy :

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2) Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1050) oraz z Regulaminem wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.
3) Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.

9. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.
2) Curriculum Vitae ze zdjęciem.

3) Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
6) Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z naborem.
7) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

10. Termin i miejsce składania ofert:

1) Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku, ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00 do dnia 19.06.2019 r. Aplikacja (w zamkniętej kopercie) winna zawierać adnotację „Nabór na stanowisko księgowa/y w Zespole Szkół nr 2 w Ełku”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 2 w Ełku: http://bip.zs2.elk.pl/ .
3) Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 2 w Ełku: http://bip.zs2.elk.pl/

Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 04.06.2019

Dokument oglądany razy: 427
« inne aktualności