RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
Typy szkół wchodzących w skład Zespołu:
a) II Liceum Ogólnokształcące
b) V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest
Powiat w Ełku.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w
Olsztynie.
4. Podstawą prawną działalności szkoły jest akt założycielski oraz niniejszy statut.
§ 2
1. Kształcenie w II Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata.
2. Nauka w V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 3 lata i odbywa się w formie
zaocznej.
§ 3
Ilekroć w poniższym Statucie bez bliższego określenia jest mowa o:
1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Ełku;
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Ełku;
3. Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego wraz z wicedyrektorami;
4. Liceum – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
5. Liceum dla Dorosłych - należy przez to rozumieć V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
1
6. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
7. Uczniach – należy przez to rozumieć odpowiednio uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 4
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie
Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów.
2. Głównymi celami szkoły jest w szczególności:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
3) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
3. Celem kształcenia ogólnego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku jest zwłaszcza:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i
praktyki wynikających z podstawy programowej,
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki, podjęcia pracy oraz uczenia się przez całe
życie.
2
§ 5
4. Do zadań Szkoły należy zwłaszcza:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego
dla przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów;
6) wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
10) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
11)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków finansowych, opieki i pomocy materialnej
uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13) nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów; przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku
dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno –
zawodowe;
14) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
15) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
16) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu;
17) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
3
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw
i pracy zespołowej;
18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
19) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiska;
20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
21) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
22) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i
wykorzystywania mediów;
23) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z
odrębnymi przepisami;
24) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w życiu gospodarczym.
ROZDZIAŁ III
SPOSOBY REALIZACJI ZDAŃ SZKOŁY
§ 6
Sposoby realizacji zadań szkoły:
1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową, zgodnie z programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów;
2. Program nauczania musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest
przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły oraz możliwości uczniów.
3. Program nauczania zawiera :
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w
jakich program będzie realizowany;
d) opis założonych osiągnięć ucznia;
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
4
4. Wniosek o dopuszczenie programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 20 czerwca poprzedniego roku
szkolnego.
5. Program nauczania w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
7. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod
którym został zarejestrowany program w zestawie i rok dopuszczenia do użytku. np. 15/2015.
8. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z
orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany
pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.
9. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i
Programem Profilaktyki.
10. Programy Wychowawczy i Program Profilaktyki Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni
od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o projekcie Programu Wychowawczego i
Programu Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna.
12. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki i przedstawią je do
zaopiniowania rodzicom na pierwszym spotkaniu.
13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy.
§ 7
Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek
w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony
wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
§ 8
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4) promocję zdrowia, zasad prawidłowego żywienia;
5) prowadzenie profilaktyki uzależnień.
5
§ 9
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w
szczególności poprzez:
1) pełnienie dyżurów nauczycieli,
2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych
dniach zgodnie z zasadami higieny pracy;
3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w
pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
§ 10
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
§ 11
Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów , w tym szczególnie uzdolnionych;
2) zaplanowanie realizacji działań zgodnie z potrzebami;
3) analiza wniosków wynikających z realizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 12
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel informuje o tym
niezwłocznie wychowawcę oddziału.
2. Informację przekazuje się w formie wniosku wraz z uzasadnieniem.
3. Druki wniosków znajdują się w sekretariacie szkoły.
4. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń.
§ 13
6
1. Wychowawca organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, a w sytuacjach gdzie nie
dysponuje możliwościami do organizacji takiej pomocy przekazuje wniosek dyrektorowi.
2. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną
wskazuje zespół nauczycieli, których zadaniem będzie zorganizowanie i
świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 14
W szkole tworzy się zespoły :
1) zespół ds. pomocy uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności;
2) zespół ds. pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub
niedostosowanych społecznie.
§ 15
Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
w szkole w tym w szczególności:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym
szczególne uzdolnienia;
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię
także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
3) określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia;
4) dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu;
5) w zależności od potrzeb określa zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi,
organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
6) dokonywania okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie rzadziej niż raz w roku);
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 16
Koordynatorem pracy ww. zespołów jest pedagog szkolny. Do zadań koordynatora należy
zwłaszcza:
1) ustalanie terminów spotkań zespołu;
7
2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków (z
tygodniowym wyprzedzeniem);
3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zgodnie z
odrębnymi przepisami;
4) nawiązywania kontaktów z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia
(ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp).
§ 17
Na podstawie zaleceń Zespołu, dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy
będą realizowane.
§ 18
O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
wychowawca lub koordynator niezwłocznie informuje rodziców.
§ 19
Zespół dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej
udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć.
§ 20
1. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami
uczniów.
2. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich
prezentacji.
§ 21
W szkole zatrudniony jest pedagog, a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 22.
Szkolnym koordynatorem doradztwa i poradnictwa zawodowego jest pedagog szkolny.
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH UCZNIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
§ 23
8
W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno –
pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale
ogólnodostępnym.
§ 24
Dyrektor szkoły zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
ROZDZIAŁ VI
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
§ 25
Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
ROZDZIAŁ VII
INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI
§ 26
Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VIII
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 27
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 28
1.Każdy z organów szkoły działa zgodnie z kompetencjami ustawowymi.
2.Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
§ 29
1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników;
9
2) kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą;
3) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości
pracy;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o
tym organ prowadzący i nadzorujący;
8) opracowuje szkolny plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów;
9) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz ogólne informacje o działalności szkoły;
11) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną ;
14) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki – w całości lub części – oraz
nauki drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
15) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
16) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
uczniom.
2. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia projekt arkusza organizacji na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni
wolne od zajęć;
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w
szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
10
7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o
estetykę i czystość;
9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej;
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń dookoła szkoły;
12) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o
opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach
samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
7) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi szkoły;
8) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
pracowników;
9) udziela urlopów;
10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
11
16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i
zatwierdzania;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
3. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami, a zwłaszcza:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w
szkole.
§ 30
Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.
§ 31
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność
opiekuńczo –wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących zwłaszcza:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu
pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu.
7) Ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy
szkoły.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących zwłaszcza:
1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
12
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego;
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego;
5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
12) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów
13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze.
6. Rada Pedagogiczna w szczególności:
1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z
innych funkcji kierowniczych w szkole;
2) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
3) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o
zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
4) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
5) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
7) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
13
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego,
Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 32
Rada Rodziców funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.
§ 33
Rada Rodziców.
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących zwłaszcza:
1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki.
7. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących zwłaszcza:
1) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu;
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w
przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.
8. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela
stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
14
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 34
Samorząd Uczniowski funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.
§ 35
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły;
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
4. Samorząd ma prawo opiniować na wniosek Dyrektora Szkoły – pracę nauczycieli Szkoły, dla
których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
§ 36
Zasady współpracy organów szkoły.
1. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją
reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
15
§ 37
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do
dyrektora szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej
ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
§ 38
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.
ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
§ 39
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału zgodnie
z odrębnymi przepisami.;
3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na
zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności
uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po
rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.
§ 40
16
Dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach
prawa.
§ 41
Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów
pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 42
Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy
o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
§ 43
Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut. W uzasadnionych przypadkach 5
minut.
§ 44
W liceum obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki, zaś w liceum dla dorosłych nauka odbywa się w
systemie zaocznym.
§ 45
Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI
§ 46
W oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły, wychowawcy klas opracowują
klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.
ROZDZIAŁ XI
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 47
Do realizacji zadań statutowych szkoły służą:
1) sale lekcyjne;
2) biblioteka i czytelnia;
3) dwie pracownie komputerowe;
4) sala gimnastyczna (duża i mała).
17
§ 48
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu opisane są w
rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
§ 49
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie szkolnych planów
nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
zajęć edukacyjnych.
§ 50
1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli - WDN.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego
lidera WDN.
§ 51
W Zespole Szkół nr 2 w Ełku działają: biblioteka i Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI).
1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniem biblioteki i MCI jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
18
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.
3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
2) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory,
4) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania
informacji,
5) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych
zainteresowań i potrzeb,
6) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz
związany z nią indywidualny instruktaż,
7) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–
wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu
ich do samokształcenia,
8) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.
2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych:
1) przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,
2) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
3) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,
przeprowadzanie ich selekcji,
4) prowadzenie ewidencji zbiorów,
5) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
6) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
7) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
8) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć
bibliotecznych i imprez czytelniczych,
9) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu
czytelnictwa w szkole,
19
10) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny
warsztat pracy.
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując
się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i
ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
3) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej,
informacyjnej i medialnej;
4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu
edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy
zmianie bibliotekarza;
6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie
pracy biblioteki.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i
innych ofiarodawców.
§ 52
Regulamin biblioteki.
1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:20.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz pozostali
pracownicy szkoły.
3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone
książki i materiały.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z
materiałów bibliotecznych.
20
6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie
uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np.
olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
7. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
8. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania
informacji bibliograficznych.
9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów,
zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed
końcem roku szkolnego.
11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły
karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie
szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
§ 53
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy:
1. Zespoły oddziałowe.
1) Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół
tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2) Zadania zespołu to:
a) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz
ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;
b) korelowanie treści programowych przedmiotów i bloków w trakcie realizacji i
porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
c) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym
semestrze (nie więcej niż trzy prace w tygodniu);
d) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych,
opiekuńczych i profilaktycznych.
3) Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
2. Zespoły wychowawcze.
1) W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika.
Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś
koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.
21
2) Zadania zespołu to:
a) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z
oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać
założenia programu wychowawczego Szkoły;
b) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
c) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.
3) zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów
wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.
4. Zespoły Przedmiotowe i problemowe
1) Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2) Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół.
3) Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.
5. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ XII
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
§ 54
I .Ogólne zasady systemu oceniania w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest częścią składową regulaminu klasyfikowania,
promowania i oceniania oraz statutu szkoły. Określa szczegółowe zasady informowania
uczniów i ich rodziców bądź opiekunów o wymaganiach programowych i kryteriach
oceniania na poszczególne oceny szkolne, postępach w nauce bądź ich brakach oraz formy
sprawdzania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów lub grup
przedmiotowych.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania zapobiega stresowi egzaminacyjnemu, premiuje uczniów
za ich konkretne rozwiązania twórcze i samodzielność rozwiązań różnego rodzaju zadań i
problemów. Stwarza okazję do wzbogacania uczniowskiego warsztatu pracy, stymuluje
proces uczenia się.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady wystawiania ocen z zachowania.
22
4. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7
września 1991r. oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
5. Zasady oceniania religii i etyki regulują odrębne przepisy.
II. Zasady informowania o wymaganiach i kryteriach oceniania
1. Na początku semestru każdy nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach programowych
na poszczególne oceny szkolne na dany semestr bądź rok szkolny ze szczególnym
zwróceniem uwagi na to jakie umiejętności i wiadomości uczeń powinien opanować, aby
otrzymać ocenę końcową dopuszczający,
2. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów o zasadach wystawiania ocen
z zachowania, przedstawia regulamin ich wystawiania oraz kryteria poszczególnych ocen.
3. Na początku roku szkolnego w terminie zgodnym z rozporządzeniem MEN na dany rok
szkolny w klasach programowo najwyższych nauczyciele poszczególnych przedmiotów
informują uczniów o kryteriach wymagań maturalnych na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.
4. Dyrektor szkoły na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym informuje rodziców bądź
opiekunów uczniów o regulaminie egzaminu maturalnego. Nieobecność rodziców
(opiekunów) na zebraniu zwalnia z obowiązku przekazania tych informacji w innej formie.
5. Na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu z rodzicami, wychowawca informuje
rodziców bądź opiekunów uczniów o zasadach wystawiania ocen z poszczególnych
przedmiotów i warunkach oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Podaje również zasady wystawiania ocen z zachowania. Nieobecność rodziców (opiekunów)
na zebraniu zwalnia wychowawcę z obowiązku przekazania tych informacji w innej formie.
6. Rodzic lub opiekun ucznia fakt zapoznania się z wymaganiami potwierdza własnoręcznym
podpisem.
III. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
23
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz
formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych.
2) nie wskazuje czego uczeń nie umie, lecz uświadamia uczniowi co osiągnął, ile potrafi,
informując o aktywności, postępach, trudnościach, uzdolnieniach.
3) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego,
uzdolnień i zainteresowań.
5) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
6) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej
nauczyciela.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (opiekunów).
2) skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego przy uwzględnieniu oceny
śródrocznej (tryb odwoływania się od nich i formę sprawdzania zasadności odwołania).
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
IV. Organizacja roku szkolnego
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za
drugi semestr jest oceną końcoworoczną uwzględniającą ocenę klasyfikacyjną za pierwszy
semestr. Pierwszy semestr kończy się z końcem drugiego tygodnia nowego roku
kalendarzowego, drugi – w ostatnim dniu roku szkolnego.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
24
3. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o
zasadach oceniania zachowania.
4. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach
zespołów przedmiotowych. Ustalone zasady stanowią przedmiotowe systemy oceniania
(PSO) i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
5. Wychowawca klasy, na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym,
przekazuje ogólne zasady WSO i PSO oraz informuje o terminach wywiadówek ze
szczególnym uwzględnieniem tego terminu, kiedy przekazywane będą informacje o ocenach
klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych. Podczas trwania wywiadówek obecni są
wszyscy nauczyciele (również dochodzący) zobowiązani do udzielania informacji o
postępach edukacyjnych uczniów.
6. Rodzice uczniów (opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i
okresowych wynikach w nauce swoich dzieci na spotkaniach z rodzicami lub w czasie
indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrekcją szkoły.
Fakt przekazania informacji nauczyciele dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku
lekcyjnym.
V. Skala i ogólne kryteria oceniania
1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne są wyrażane w stopniach według skali:
1. Niedostateczny ( 1, ndst )
2. Dopuszczający ( 2, dop )
3. Dostateczny ( 3, dst )
4. Dobry ( 4, db )
5. Bardzo dobry ( 5, bdb )
6. Celujący ( 6, cel )
2. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (np. +dst,
-bdb itp.)
3. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni szkolnych:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu realizowanego programu nauczania .
lub
25
- posiadł wiedzę i umiejętniości znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z
indywidualnych zainteresowań.
lub
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada
inne porównywalne osiągnięcia.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł
informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w
nowych sytuacjach.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował
treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych
- umiejętnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował treści programowe na poziomie podstawowym w zakresie umożliwiającym
postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
- posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe
problemy o średnim stopniu trudności.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, ale
braki te nie uniemożliwiają zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy i
umiejętności w ciągu dalszej nauki;
- rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, co
uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;
- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
VI. Zasady oceniania bieżącego
1. Oceny z prac pisemnych
1) Klasówki
26
a) przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co
najmniej 1 godzinę lekcyjną.
b) dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku
lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być
przeprowadzona tylko jedna klasówka.
c) w ciągu trzech tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom
sprawdziany i pisemne prace kontrolne.
d) sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
Pozostają one wtedy do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych przez
nauczyciela.
e) w przypadku nieobecności na sprawdzianie pisemnym, uczeń ma obowiązek uzyskać
ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w terminie
ustalonym przez nauczyciela.
f) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej ma prawo jej poprawy.
Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje
ustalona przez nauczyciela. ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do
dziennika, jednak fakt nie poprawienia sprawdzianu rzutuje znacząco na ocenę
klasyfikacyjną śródroczną bądź końcoworoczną.
2) Kartkówki
a) przez kartkówkę, należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości
trwającą nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną, obejmującą materiał z trzech ostatnich
lekcji z uwzględnieniem podstawowych wiadomości i umiejętności z omawianego
działu.
b) oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
c) usprawiedliwione zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki.
2. Ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez
nauczyciela na pracy lub podanie do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen. W
przypadku kartkówek dopuszcza się ustne uzasadnienie oceny.
3. Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się
według skali ustalonej przez nauczyciela.
4. W procesie oceniania uczniów każdy nauczyciel zwraca szczególną uwagę na samodzielność
wykonywanych przez uczniów zadań i prac, przeciwdziała nieuczciwości. Próby spisywania
prac w trakcie sprawdzianów pisemnych mogą wyeliminować ucznia ze sprawdzianu i w takim
przypadku z danej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
27
5.Sprawdzanie zadań domowych może odbywać się zarówno w formie odpowiedzi ustnej jak i
pisemnej.
6. Odpowiedzi ustne:
1) nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną
ucznia;
2) ocena z odpowiedzi ustnej powinna krótko uzasadniona przez nauczyciela;
3) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania w formie
uzgodnionej z nauczycielem;
4) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje na 1 miesiąc przed klasyfikacją
i w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej.
7. Dla każdego ucznia, w każdym semestrze ilość ocen niezbędnych do końcowej klasyfikacji
powinna być proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu z danego przedmiotu. Minimalna
liczba ocen wynosi 3.
8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów).
VII. Obniżanie wymagań edukacyjnych i zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego i
drugiego języka obcego.
1. Nauczyciel jest zobowiązany, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej lub innej poradni
specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Obniżenie
wymagań edukacyjnych nie może dotyczyć przedmiotów kierunkowych w danej klasie.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia, jego zaangażowanie i wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki zajęć.
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego
lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach ucznia, wydanej przez
lekarza. W tym przypadku w dokumentacji procesu nauczania ucznia zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
28
5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z
nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
VIII. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna
1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniowi za
wiedzę i umiejętności z niżej wymienionych form aktywności:
1) bieżące przygotowanie ucznia do lekcji – prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
podręcznik, przybory, strój gimnastyczny i inne;
2) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
3) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, wystąpień,
debat, pokazów itp.;
4) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników;
5) przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych i innych form
ćwiczeń
6) ustne odpowiedzi na lekcji;
7) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
8) prace domowe;
9) zaangażowanie ucznia (w przypadku wychowania fizycznego)
10) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a
ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnim tygodniu
pierwszego semestru.
4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
oraz oceny z zachowania.
29
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta
nie może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.
6. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest
zobowiązany do jej poprawy w terminie 2 tygodni po zakończeniu ferii zimowych. Formę
poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej w istotny sposób ma
wpływ na ocenę końcoworoczną.
7. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za
cały rok szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych
uzyskanych w drugim semestrze i oceny klasyfikacyjnej śródrocznej oraz postępu
edukacyjny ucznia.
9. Na dwa tygodnie przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
poszczególni nauczyciele ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny
klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a
fakt ten znajduje potwierdzenie odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń chcąc uzyskać ocenę roczną (semestralną) wyższą od przewidywanej, ma taką
możliwość:
a) po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) powinni w ciągu trzech dni złożyć umotywowane podanie do Dyrekcji Szkoły
o sprawdzenie wiedzy i podwyższenie oceny;
b) frekwencja ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny powinna wynosić co najmniej
80% na danych zajęciach edukacyjnych (maksymalna absencja do 20% na danych zajęciach
edukacyjnych);
c) sprawdzian przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu w formie pisemnej oraz ustnej i
przeprowadza w obecności innego nauczyciela tego przedmiotu w terminie dwu dni
roboczych od wpłynięcia podania;
d) zakres materiału podlegający poprawie obejmuje treści kształcenia za semestr pierwszy w
klasyfikacji śródrocznej i całoroczne treści kształcenia w klasyfikacji końcoworocznej;
e) ocena uzyskana w wyniku powyższego sprawdzianu jest ostateczna;
f) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
30
11. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (opiekunom) informację o osiągnięciach ucznia i
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (semestralnych, końcoworocznych) na
dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacja ta ma
formę pisemną. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zapoznania się z ocenami. Fakt ten
potwierdzają własnoręcznym, czytelnym podpisem na dostarczonym przez ucznia wykazie.
Powyższy wykaz ocen uczeń przekazuje wychowawcy. Po klasyfikacji śródrocznej pisemny
wykaz ocen wychowawca przekazuje rodzicom na zebraniu, a po końcoworocznej uczeń
otrzymuje świadectwo.
12. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to
ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną końcoworoczną.
13. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku
egzaminu poprawkowego.
IX. Ocena zachowania
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym;
b) respektowanie przez nich zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych.
2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
3. Na początku roku szkolnego wychowawca powinien jasno przedstawić uczniom kryteria
oceny z zachowania.
4. Ocena z zachowania powinna wyrażać ocenę łączną za:
1) kulturę osobistą, czyli stopień przestrzegania przez uczniów zasad współżycia
społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
2) stosunek do obowiązków szkolnych, czyli stopień pilności, sumienności, uczciwości
ucznia.
3) aktywność społeczną, czyli stopień identyfikacji ucznia z celami społecznie
wartościowymi oraz działanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, środowiska.
5. Ogólne treści oceny z zachowania:
1) Kultura osobista:
a) uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowaniu na zło
b) poszanowanie godności osobistej i godności innych,
c) dbałość o kulturę słowa,
d) kulturalne zachowanie wobec nauczycieli, osób starszych, rodziców, kolegów,
31
e) życie bez nałogów,
f) przestrzeganie zasad i norm etycznych i moralnych,
g) dbałość o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo.
2) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) sumienność, systematyczność w nauce i wykonywaniu obowiązków szkolnych,
b) samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności,
c) czynny i aktywny udział w lekcjach, w życiu szkoły i środowiska,
d) dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu,
e) rozwijanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań,
f) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne i pozaszkolne,
g) dbanie o miejsce swojej nauki, pomoce naukowe, podręczniki.
3) Aktywność społeczna i postawa moralna:
a) wywiązywanie się w pełni z zadań powierzonych przez wychowawcę, klasę, szkołę,
b) wykonywanie prac użytecznych na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
c) troska o mienie społeczne klasy, szkoły, środowiska,
d) poszanowanie wartości indywidualnych I ogólnonarodowych,
e) właściwe współdziałanie w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
f) propagowanie działania społecznego na rzecz szkoły i środowiska,
g) propagowanie tradycji szkoły i dbanie o jej dobre imię,
h) godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
i) inspirowanie działań na rzecz szkoły i środowiska (Samorząd Uczniowski)
6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów.
7. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.
9. Przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania:
1) wzorowa (wz)
2) bardzo dobra
3) dobra (db)
4) poprawna (popr)
5) nieodpowiednia (ndp)
6) naganna
10. Zasady i tryb odwoływania się ucznia bądź rodziców lub prawnych opiekunów od oceny:
1) w wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie uznają, że
ocena semestralna lub roczna z zachowania jest wystawiona niezgodnie z
32
wewnątrzszkolnym systemem oceniania istnieje możliwość odwołania się od oceny do
dyrektora szkoły, który podejmuje czynności wyjaśniające zgodność wystawienia oceny
z procedurą.
2) oceny z zachowania nie można zmienić decyzją instancji wyższej.
3)ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych.
4) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa
razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
X. Egzamin klasyfikacyjny
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
§ 55
1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
2.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny końcowy zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2) wyrównujący różnice programowe po przeniesieniu z innej szkoły na podstawie
odrębnych przepisów.
4. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego powinien wpłynąć do
dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady
pedagogicznej.
§ 56
1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
2. Egzamin klasyfikacyjny powinien być wyznaczony:
1) najpóźniej trzeciego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej w
odniesieniu do ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
33
2) w terminie późniejszym uwzględniającym indywidualne sytuacji w odniesieniu do
ucznia: nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, realizującego
indywidualny tok lub program nauki, wyrównującego różnice programowe po
przeniesieniu z innej szkoły.
§ 57
1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń
praktycznych.
2. Zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej obejmują pełen zakres wymagań w celu
ustalenia poziomu uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. Rodzaj i
liczba zadań powinny być dostosowane do możliwości udzielenia odpowiedzi w ustalonym
czasie: część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego: nie mniej niż 45 minut; część ustna
egzaminu klasyfikacyjnego: nie mniej niż 20 minut. Nie przewiduje się odrębnego czasu na
przygotowanie się do odpowiedzi ustnych.
§ 58
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek
komisji.
3. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych
przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez dyrektora szkoły.
34
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
XI. Egzamin poprawkowy
§ 59
1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli
z pozostałych zajęć został sklasyfikowany pozytywnie.
2. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego powinien wpłynąć do
dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym.
§ 60
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń
praktycznych.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek
komisji.
4. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust. 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych
przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
35
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
6.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez
dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
§ 61
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
(semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej ( semestrze
programowo wyższym).
XII. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu sprawdzającego powinien wpłynąć do
dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
§ 62
1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń
praktycznych.
2. Zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej egzaminu sprawdzającego obejmują
poziom wymagań na ocenę wyższą od kwestionowanej. Rodzaj i liczba zadań powinny być
dostosowane do możliwości udzielenia odpowiedzi w ustalonym czasie: część pisemna
egzaminu sprawdzającego – 45 minut, część ustna egzaminu sprawdzającego – 20 minut. Nie
przewiduje się odrębnego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi ustnych.
36
3. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń.
4. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek
komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych przez
dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
dyrektora szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
XIII. Egzamin maturalny
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.
§ 63
Zasady oceniania religii i etyki regulują odrębne przepisy.
§ 64
Ocenianie w szkole dla dorosłych
I. Postanowienia ogólne
37
1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami
i formami oceniania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy oraz sposobach informowania o
nich.
2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w szczególności ustalają:
a) skalę i sposób formułowania ocen słuchaczy;
b) terminy i formę informowania słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach;
c) terminy klasyfikacji;
d) tryb i formę przeprowadzania egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych,
poprawkowych i sprawdzających.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na określeniu poziomu wiedzy
i umiejętności słuchacza, badaniu postępów w opanowaniu nowych wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej oraz
formułowania oceny.
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni P-P dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
5. Przez pojęcie „specyficzne trudności w uczeniu się” należy rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszące się do słuchaczy w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i
prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu
treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
6. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
a) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym
zakresie;
b) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie słuchacza do dalszej nauki;
d) dostarczanie nauczycielom i w miarę potrzeb rodzicom słuchaczy niepełnoletnich
informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach słuchaczy.
7. Nauczyciel na bieżąco jest zobowiązany do ukazywania indywidualnych osiągnięć oraz
kierunków uzupełnienia braków przez słuchaczy.
8. Na przedostatnich zajęciach w danym semestrze nauczyciel informuje słuchaczy o spełnianiu
lub nie, wymagań dotyczących przystąpienia do egzaminu semestralnego, warunków
uzupełnienia braków oraz spełnienia wymogów prawnych umożliwiających przystąpienie do
wyżej wymienionego egzaminu.
9. Bieżące ocenianie, ocenianie semestralne, prowadzone jest wg skali i w formach przyjętych w
szkole zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w związku z wyrównywaniem różnic
programowych przy przyjmowaniu słuchaczy do szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
II. Kryteria ocen
1. Oceny z zajęć edukacyjnych, klasyfikacyjne i końcowe ustala się w stopniach według
następującej skali:
38
1) 6 – stopień celujący;
2) 5 – stopień bardzo dobry;
3) 4 – stopień dobry;
4) 3 – stopień dostateczny;
5) 2 – stopień dopuszczający;
6) 1 – stopień niedostateczny.
Ustala się następujące kryteria ocen:
1) celujący - otrzymuje słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte podstawą
programową w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w
konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub posiada inne porównywane osiągnięcia i
kwalifikacje.
2) bardzo dobry - otrzymuje słuchacz, który opanował min. 85% wymagań ponadpodstawowych
i min. 90% wymagań podstawowych określonych podstawą programową z przedmiotu w danym
semestrze oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) dobry - otrzymuje słuchacz, który opanował min. 50% wymagań ponadpodstawowych i min.
90 % wymagań podstawowych określonych podstawą programową w danej klasie, oraz
poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielne typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
4) dostateczny - otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości i umiejętności określone
podstawą programową w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań
podstawowych oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności.
5) dopuszczający - otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez słuchacza wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne
i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
6) niedostateczny - otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności w
zakresie podstawowym wynikających z podstawy programowej, a te braki uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.
2. Sprawdzenie osiągnięć słuchaczy odbywa się na zasadach określonych przez nauczyciela na
pierwszych zajęciach w semestrze.
3. Wszystkie prace pisemne powinny być oceniane na podstawie ustalonych przez nauczyciela i
omówionych ze słuchaczem zasad.
4. W szkole nie ocenia się zachowania, ale bardzo ważną sprawą jest postawa wobec
obowiązków szkolnych, dlatego zwracamy uwagę przy kształtowaniu postawy na następujące
elementy:
1. stosunek do nauki;
2. frekwencja;
39
3. takt i kultura w stosunkach z ludźmi;
4. dbałość o wygląd zewnętrzny;
5. sumienność, poczucie odpowiedzialności;
6. postawa moralna i społeczna;
7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
8. postawa wobec nałogów i uzależnień.
5. Wszystkie oceny są jawne dla słuchacza. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić ustnie, a w przypadkach szczególnych na polecenie dyrektora pisemnie.
6. Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być
zgłaszane dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna semestru przed
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7. Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są zgodnie z procedurami organizowania i
przeprowadzania egzaminów ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
8. Słuchaczowi, który powtarza semestr przed upływem trzech lat od przerwania nauki zalicza
się przedmioty nauczania, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjna wyższą niż ocena
niedostateczna i zwalnia się go z uczęszczania na te zajęcia w danym semestrze.
III. Egzamin klasyfikacyjny
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia semestralnych lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem.
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
5. Skład komisji przeprowadzającej egzamin ustala dyrektor.
6. Przewodniczący komisji powołany przez dyrektora, uzgadnia ze słuchaczem termin egzaminu.
7. Przewodniczący ustala organizację i przebieg egzaminu klasyfikacyjnego i informuje
o tym słuchacza.
8. Z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
e) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informacje o ustnych
odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
40
IV. Egzamin semestralny
1. Nauczyciel na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu w semestrze zapoznaje słuchaczy z
wymaganiami edukacyjnymi. Słuchacz nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na zajęciach
uzyskuje ww. informacje o wymaganiach edukacyjnych w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
2. Słuchacze oceniani są na podstawie egzaminów semestralnych.
3. Szczegółowe zasady oceniania, formy i metody sprawdzania osiągnięć słuchaczy szkoły dla
dorosłych kształcącej w formie zaocznej regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane
przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem wewnątrzszkolnych zasad
oceniania.
4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest
uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza
się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie
nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania.
6. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej składa pracę kontrolną
(semestralną) z każdych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7. Tematy prac kontrolnych (semestralnych) podaje słuchaczom nauczyciel przedmiotu na
pierwszych zajęciach w semestrze. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do podania co najmniej 3
tematów prac kontrolnych (semestralnych).
8. Terminy oddawania prac semestralnych przez słuchaczy ustala nauczyciel danego przedmiotu.
9. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia pracy kontrolnej (semestralnej) w terminie 2 tygodni,
zrecenzować i udostępnić słuchaczowi np. poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym.
10. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej (semestralnej), jest
zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednie
konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest
uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
11. Ocenę semestralną stanowi ocena z egzaminu.
12. Egzamin semestralny w szkołach dla dorosłych z języka polskiego, matematyki oraz języka
obcego zdawany jest w części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć słuchacze zdają egzamin w
formie ustnej.
13. Egzamin pisemny jest przeprowadzany przed egzaminem ustnym.
41
§ 65
Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych
1. Nauczyciel jest zobowiązany przygotować zestawy pytań egzaminacyjnych z materiału
nauczania obowiązującego w danym semestrze z uwzględnieniem wymagań umożliwiających
ocenę słuchacza zgodnie z kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
Przygotowane zestawy egzaminacyjne nauczyciel przedkłada dyrektorowi do zatwierdzenia w
terminie 14 dni przed egzaminem.
2. Egzaminy semestralne przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny nauczyciel tego
samego lub pokrewnego przedmiotu powołany przez dyrektora, w przypadku, gdy nauczyciel
prowadzący z przyczyn losowych jest nieobecny. Egzaminy semestralne przeprowadza się
zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
3. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dyrektor. Harmonogram podaje się do wiadomości
przed rozpoczęciem egzaminów na tablicy ogłoszeń i na stronie www szkoły.
4. Słuchacz przystępujący do egzaminu semestralnego zobowiązany jest do posiadania indeksu.
5. Nauczyciel egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do protokołu, indeksu słuchacza i
dziennika lekcyjnego.
6. Szczegółowe formy przeprowadzania egzaminów pisemnych określają nauczyciele
poszczególnych przedmiotów w Przedmiotowych Systemach Oceniania z uwzględnieniem
wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
7. Egzamin pisemny trwa 90 minut liczone od momentu podania słuchaczom zadań
egzaminacyjnych i wykonaniu czynności organizacyjnych. Słuchacz może zdawać w ciągu
jednego dnia maksymalnie 2 egzaminy pisemne.
8. Egzamin ustny trwa do 15 minut, słuchaczowi przysługuje czas 15 minut na przygotowanie
się do egzaminu. Zestaw na egzamin ustny dla jednego słuchacza powinien zawierać minimum 3
zagadnienia problemowe lub zadania do rozwiązania. Ilość zestawów na egzamin ustny powinna
wynosić 110% liczby egzaminowanych słuchaczy. Zestaw egzaminacyjny na egzaminie ustnym
słuchacz otrzymuje w drodze losowania. Numer wylosowanego zestawu nauczyciel wpisuje do
protokołu. Zestaw wylosowany, po udzieleniu odpowiedzi przez słuchacza, nie może być użyty
po raz drugi. Zmiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego jest niedozwolona. Słuchacz
może zdawać maksymalnie 2 egzaminy ustne jednego dnia.
9. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest wcześniejsze przystąpienie do egzaminu
pisemnego (dotyczy przedmiotów, dla których przewidziano obie formy egzaminu).
10. Nauczyciel może zwolnić słuchacza z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był
aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
11. Oceny egzaminacyjne z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w
szkolnych planach nauczania oraz informacje o promocji słuchacza wpisuje do arkusza ocen
opiekun oddziału, każdorazowo po zakończeniu semestru.
42
12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w
wyznaczonym terminie, może zdawać ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym
przez dyrektora. Termin dodatkowy wyznacza się:
1) po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego;
2) po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.
V. Egzamin poprawkowy
1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia semestru lub
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku
kończenia się zajęć dydaktycznych w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak
niż do końca lutego.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub
inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu powołany przez dyrektora.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) imię i nazwisko egzaminatora;
b) imię i nazwiska słuchacza;
c) przedmiot;
d) termin egzaminu;
e) pytania egzaminacyjne;
f)ocenę ustaloną przez egzaminatora.
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza.
6. Nauczyciel przeprowadzający egzamin informuje słuchacza o warunkach organizacyjnych i
przebiegu egzaminu w terminie do zakończenia semestru lub rocznych zajęć.
7. Przebieg egzaminu poprawkowego jest analogiczny do egzaminu semestralnego.
8. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i może powtarzać
semestr zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Słuchacz może w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeśli uzna, że ocena klasyfikacyjna została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
VI. Sprawdzian wiedzy i umiejętności
1. Dyrektor w przypadku ustalenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania oceny, powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu
43
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
2. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z słuchaczem. Termin sprawdzianu uzgadniany jest ze
słuchaczem nie później niż do końca ferii zimowych w semestrze jesiennym i do końca sierpnia
w semestrze wiosennym.
3. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Nauczyciel ten na własną prośbę, lub
w innych uzasadnionych przypadkach może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji.
Dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne. Powołania nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem szkoły;
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
4. Przewodniczący ustala organizację i przebieg sprawdzianu i informuje o tym słuchacza przed
egzaminem.
5. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu, oraz ustaloną ocenę.
6. Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena jest ostateczna, ale nie może być niższa od ustalonej
wcześniej przez nauczyciela.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Słuchacz, który w wyznaczonym terminie, z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
VII. Postanowienia końcowe
1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza
uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, nauczyciel przekazuje słuchaczowi
informacje określającą, jakie wiadomości i w jakiej formie należy uzupełnić.
2.Oceny końcowe są wystawiane z przedmiotów, które nie są realizowane
w następnych semestrach, lub w semestrach programowo najwyższych.
3. Podstawą do klasyfikowania i promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy jest
uzyskania przez niego wszystkich ocen pozytywnych.
4. Słuchacz, który nie zdał egzaminów semestralnych, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
44
5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
6. Słuchacz objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony z listy słuchaczy.
7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza
uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia
zakończenia zajęć dydaktycznych.
8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może
wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
9. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze
programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole
danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
ROZDZIAŁ XIV
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 66
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez
szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego
przedmiotu,
3) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego
ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień,
4) motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach,
5) formułowania własnych opinii i sądów,
6) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka;
45
7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
8) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i
uzdolnień ucznia;
10) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
11) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu(zajęć) do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
12) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena
niedostateczną według formy ustalonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
13) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
14) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
15) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
16) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich,
uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia;;
18) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności
osobistej ucznia;
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
46
21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich
do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować
w szczególności:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i
wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.
4. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 67
Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania zwłaszcza poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i
bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i
współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie
w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w
nauce;
7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
47
8) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn
obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu
materiału;
10) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich
koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy,
odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie
samorządności i inicjatyw uczniowskich;
11) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie
się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w
kołach i organizacjach;
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;
13) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
14) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron
ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami
poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich -
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami
ducha i charakteru;
15) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
16) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczniom;
48
17) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia,
jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 68
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od
przyjętych norm i obowiązujących przepisów;
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali mienia szkoły;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku
szkolnego lub sal lekcyjnych;
5) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
6) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia
miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora;
5. Dyrektor obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
49
8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać przepisów w tym zakresie.
9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie, w szczególności :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie
zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom
bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia
usterek.
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
4) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej.
10.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów zwłaszcza z:
7) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
8) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
9) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
10) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 69
1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a
także wspieranie mocnych stron ucznia;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
4) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej;
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
8) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 70
Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.
50
§ 71
W szkole utworzone są dwa stanowiska wicedyrektorów . Na stanowisko wicedyrektora
powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
§ 72
Do zakres obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej
uczniom;
3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
4) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
6) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych;
7) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych
przez dyrektora nauczycieli;
8) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
9) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po
wszelkich zmianach organizacyjnych;
10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
11) opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
12) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
13) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
14) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole;
15) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
16) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
17) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
18) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
19) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i
porządku w szkole i na jej terenie;
20) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych
uprawnień.
§ 73
51
W Zespole Szkół nr 2 w Ełku obowiązuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora szkoły w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
ROZDZIAŁ XV
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 74
1. Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ma prawo zwłaszcza do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) ndywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
ocenienia;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej;
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
12) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
13) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania
pracy domowej;
16) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie
zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
17) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.
§ 75
Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych
w statucie, a zwłaszcza:
52
1) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
2) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3) uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej
lekcji w danym dniu;
8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) usprawiedliwiania nieobecności;
10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas
uroczystości szkolnych, egzaminów maturalnych,
11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest
na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, e-papierosów;
15) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn
od nich niezależnych;
16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej
fryzury.
§ 76
Uczniom nie wolno, zwłaszcza:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2) nosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3) nosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
53
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych.
1. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych w innych celach niż
dydaktyczne.
§ 77
1 .Wszyscy uczniowie dbają o dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 78
Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować
jej tradycje.
ROZDZIAŁ XVI
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 79
1. Zasady rekrutacji do Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 80
Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne
przepisy.
§ 81
1. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą
eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, ewentualna
koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca,
kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.
2. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne- buty sportowe na jasnej podeszwie.
3. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała
koszula i krawat.
4. Galowy strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach.
§ 82
Nagradzanie uczniów.
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
54
4) nienaganną frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) nagroda rzeczowa.
§ 83
Karanie uczniów.
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie dyrektora Szkoły;
3) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) przeniesienie do równoległej klasy;
5) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły.
§ 84
Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
§ 85
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
§ 86
1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie pełnoletniego ucznia i jego
rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku uczniów niepełnoletnich jego rodziców/prawnych
opiekunów.
2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego
popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie
odwołania.
55
4. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi
prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
6. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
7. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
8. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca i pedagog szkolny w terminie do 14
dni od dnia wniesienia odwołania.
9. Decyzja zespołu jest ostateczna.
§ 87
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2.O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się
jakiegokolwiek naruszenia prawa w szkole.
4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku
nienagannego zachowania.
§ 88
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje Dyrektor Szkoły
3. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o karnym przeniesienia do innej szkoły, pod
warunkiem zapewnienia uczniowi miejsca w tej szkole.
4. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące podstawą
złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla
innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków lub tzw.
”dopalaczy”;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi uczniami lub naruszanie godności,
uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
56
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących
środków:
1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).
§ 89
Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
szkoły:
1. podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania;
1. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje zebranie
Rady Pedagogicznej danej szkoły.
2. uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
3. wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania
ucznia jako członka społeczności szkolnej,
4. podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować
obiektywność,
5. wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach
wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach
ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
6. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę w danej sprawie,
7. Dyrektor Szkoły w celem uzyskania opinii Samorząd Uczniowski informuje go o zamiarze
podjęcia decyzji przez Radę Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia,
57
8. samorząd uczniowski jest zobowiązany w terminie 7 dni do przedstawienia opinii w formie
postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
9. brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie jest przeszkodą do podjęcia
uchwały przez Radę Pedagogiczną,
10. jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują
rodzice/prawni opiekunowie,
11. w przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub
opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru,
12. uczniowi/jego rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo do odwołania się od
decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej
doręczenia za pośrednictwem dyrektora szkoły,
13. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
14. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108
k.p.a
ROZDZIAŁ XVII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 90
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr
wszystkich pieczęci.
§ 91
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.
1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.
2. Organem uprawnionym do wprowadzania zmian do statutu jest Rada Pedagogiczna w formie
uchwały.
3. Po pięciu zmianach Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania teksu
ujednoliconego statutu.
58
4. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący.
5. Dyrektor szkoły może opublikować tekst jednolity statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach
w formie obwieszczenia.
§ 92
Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2015/2016 z dnia 15 września 2015 r. do
stosowania z mocą obowiązywania od 1 września 2015 r.
………………………….
/ dyrektor/
59Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 02.02.2016
Podpisał: Barbara Fiedoruk
Dokument z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 539