RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury organizacyjnej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

 Załącznik nr 1
do zarządzenia 19/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o
systemie oświaty,
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
8) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników administracji i obsługi szkoły;
9) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
§ 2. 1. Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:
1) oświatowego;
2) powszechnie obowiązującego,
3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
4) wewnątrzszkolnego.
2. Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest budynk przy
ulicy gen. Władysława Sikorskiego 7, 19 – 300 Ełk.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Ełcki

§ 3. 1 Podstawą prawną działania Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, jest Statut Szkoły.

§ 4. 1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora szkoły, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
2. Aktami wewnątrzszkolnymi są;
1) uchwały Rady Pedagogicznej;
2) zarządzenia Dyrektora szkoły;
3) decyzje administracyjne;
4) obwieszczenia;
5) komunikaty;
6) pisma okólne.

§ 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi referent sekretariatu szkoły.
2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi referent sekretariatu szkoły.
§ 6. 1. Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu
3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu Ełckiego
4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.


ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
§ 7. Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
§ 8. 1. Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły przy pomocy zastępców dyrektora, głównej księgowej
oraz kierownika gospodarczego.
3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników szkoły .
§ 9. 1. Zakresy zadań zastępców dyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań, uprawnień i obowiązków.
2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni zastępca dyrektora.
§ 10. Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
§ 11.1. Zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za:
1) terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;
2) organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;
3) przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący, nadzorujący , a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.
2. Za realizację wyżej wymienionych zadań zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.
§ 12. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora.
§ 13. 1. Dyrektor szkoły :
1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Zadania dyrektora szkoły:
1) kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych.
7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
13) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
14) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki;
18) kontrolowania realizacji obowiązku nauki;
19) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;
20) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
21) zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka obcego,
22) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
23) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
24) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
25) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
26) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami,
c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,
e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,
f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów
h) dysponowanie środkami ZFŚS,
i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;
k) dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
l) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;
m) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych,
n) określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
27) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
28) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
29) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
30) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
31) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
32) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
33) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;
34) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;
35) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;
36) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
37) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;
38) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
39) powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej i innych komisji zadaniowych;
40) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
41) organizowanie egzaminów,;
42) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.


ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku


§ 14. 1 W szkole wydziela następujące stanowiska pracy:
1) Wicedyrektor szkoły – stanowisko kierownicze,
2) Główna księgowa – stanowisko kierownicze,
3) Księgowa,
4) Kierownik gospodarczy,
5) Referent sekretariatu szkoły,
6) Nauczyciel,
7) Nauczyciel bibliotekarz,
8) Pedagog,
9) Sprzątaczka,
10) Konserwator.
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego szkoły.
3. W Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku. tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole . Rada Pedagogiczna pracuje w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ IV
Zakres obowiązków pracowników


§ 14. Obowiązki Wicedyrektora Szkoły:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) koordynowanie prac zespołu wychowawczego
3) opracowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły i planu zajęć
4) organizacja i przygotowanie egzaminów maturalnego
5) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
6) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
7) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
8) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
9) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
10) nadzór nad pracami komisji przedmiotowych i innych komisji zadaniowych;
11) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
12) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;
14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
15) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
16) opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
17) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
18) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
19) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
20) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole;
21) opracowuje na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
22) kontrola realizacji indywidualnego nauczania;
23) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
24) przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
25) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
26) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
27) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
28) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
29) współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
30) przestrzeganie wszystkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów w zakresie bhp i p/poż;
31) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.
32) zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 15. Obowiązki głównej księgowej:
1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;
5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
8) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych;
10) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
11) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
12) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;
13) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu szkoły;
14) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
15) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
16) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
17) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;
18) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;
19) przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
20) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
21) zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
22) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
23) archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Opivum firmy Vulcan, zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
24) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż;
25) reprezentowanie szkoły przed sądami w sprawach finansowych;
26) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych , bhp i p/poż.;
27) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;
28) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;
29) zastępowanie księgowego podczas jego nieobecności;
30) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisów prawa.
Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność
prawną za:
1) przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;
3) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej.
W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:
1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;
2) odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;
3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;
4) dokonywać oceny pracy podległych pracowników;
5) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.

§ 16. Obowiązki Księgowego szkoły:
1) sporządzanie list płac pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku zgodnie z zawartymi umowami przez Dyrektora;
2) naliczanie szkoły składek ZUS i FP zgodnie z przepisami ZUS;
3) ewidencja wypłaconych wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i zasiłków płatnych z ZUS na kartach wynagrodzeń i kartach zasiłkowych;
4) prowadzenie dokumentacji ZUS odnośnie zasiłków płatnych ze środków ZUS;
5) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
6) prowadzenie ewidencji sprawozdawczości dotyczącej wypłaty wynagrodzeń i zatrudnienia;
7) naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, porodowych itp.;
8) płatnych ze środków budżetowych i ze środków ZUS;
9) prowadzenie ewidencji naliczania podatków od wynagrodzeń;
10) prowadzenie kasy i załatwianie czynności związanych z dokonywaniem obrotów pieniężnych:
a) podejmowanie pieniędzy na wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku na podstawie dokumentów sprawdzonych i podpisanych przez osoby upoważnione,
b) przyjmowanie wpłat na rzecz jednostki budżetowej oraz odprowadzanie ich w obowiązującym terminie na właściwy rachunek w banku,
c) dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego dowodów rachunkowo-kasowych uzasadniających wypłatę (faktury, rachunki, listy płatnicze lub zarządzenia w sprawie wypłat),
d) wystawianie pokwitowań na wszystkie kwoty przyjęte do kasy,
e) sporządzanie prawidłowo raportów kasowych zgodnie z zaleceniami księgowego,
f) przechowywanie w kasie gotówki podjętej w banku na określone cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, kwitariuszy, książeczek czekowych i rozliczeniowych w kasie ogniotrwałej,
h) wypełnianie przekazów i czeków gotówkowych;
11) prowadzenie archiwum zakładowego;
12) prowadzenie spraw kadrowych;
13) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
14) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
15) archiwizowanie określonych danych kadrowych;
16)
17) wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego księgowego i Dyrektora szkoły;
18) zastępowanie Głównego księgowego podczas jego nieobecności;


§ 17. Obowiązki referent sekretariatu szkoły:
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4) wysyłanie korespondencji;
5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych,
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
c) występowanie o odpisy arkuszy ocen,
d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
7) sporządzanie sprawozdań SIO i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
9) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
10) prowadzenie rejestru spraw wojskowych uczniów;
11) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
12) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
13) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkoły;
14) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń, świadectw maturalnych;
15) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
16) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
17) udzielanie informacji interesantom;
18) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
19) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

§ 18. Obowiązki kierownika gospodarczego:
1) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej z zakresu przydzielonych obowiązków;
2) sporządzanie sprawozdań SIO.
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
4) sporządzanie zapotrzebowań i zakup środków czystości, sprzętu szkolnego i innych;
5) prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja);
6) nadzorowanie pracy pracowników obsługi;
7) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
8) nadzór nad okresowymi oraz doraźnymi kontrolami stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i stanu technicznego budynków;
9) kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy;
10) uczestniczenie w zespole powypadkowym, prowadzenie rejestru wypadków;
11) występowanie z wnioskami o przeszkolenie określonych grup pracowniczych;
12) współpraca z głównym księgowym, z zastępcą dyrektora, referentem sektretariatu szkoły;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

§ 19. Obowiązki nauczyciela:
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;
4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela zapisany jest w statucie szkoły, i innych obowiązujących uchwałach i rozporządzeniach oświatowych, których nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.


§ 20.Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania, samokształcenia i rozwoju zawodowego;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych , spotkań z autorami;
11) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej;
12) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;
13) selekcjonowanie zbiorów;
14) prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń;
15) opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.


§ 21.Obowiązki pedagoga:

I. W zakresie działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły.
1. Pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn i niepowodzeń szkolnych.
2. Opracowanie planu wychowawczego szkoły.
3. Dokonywanie okresowej analizy swojej pracy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniach rady pedagogicznej.
4. Nadzór nad realizacją pracy wychowawczej szkoły postanowień Konwencji Praw Dziecka.
5. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć czasu na kontakty indywidualne z uczniami i rodzicami.

II. W zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy pracy z uczniami będących pod bezpośrednią opieką pedagoga szkolnego).
1. Rozpoznawanie warunków życia rodzinnego i nauki w.w. uczniów.
2. Rozpoznawania problemów uczniów, ich postaw i trudności.
3. Dokonywanie obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych.
4. Kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne.
5. Określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

III. W zakresie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
1. Pomoc wychowawcom w zapewnieniu uczniom potrzebującym pomocy
finansowej.
2. Koordynacja prac w zakresie organizowania różnych form wypoczynku.

IV. W zakresie organizowania opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających szczególnej troski wychowawczej.
1. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom realizującym indywidualny tok nauki.
2. Bezpośrednia opieka nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole masowej.
3. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
4. Ustalanie potrzeb szkoły i organizowanie specjalistycznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, w tym zajęć integracyjnych.
5. Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

V. Koordynowanie prac szkoły w zakresie orientacji zawodowej.
1. Współpraca z wychowawcami i uczniami klas starszych w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie badań specjalistycznych wybranych uczniów i pedagogizacji rodziców.

VI. Realizując ww. zadania pedagog szkolny współpracuje z:
• wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych poszczególnych uczniów,
• dyrekcją szkoły, radą rodziców w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych szkoły i lokalnego środowiska,
• sądami rodzinnymi, służbą zdrowia, Komendą Policji, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania w szkole.

VII. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:
1. Dziennik pracy wg wzoru.
2. Teczki indywidualne uczniów będących pod bezpośrednią opieką pedagoga.
3. Rejestry uczniów wg uznanych w szkole potrzeb (np.: niepełnosprawnych.....)

§ 22. Obowiązki sprzątaczki:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
a) wycieranie kurzy,
b) wietrzenie pomieszczeń,
c) zmywanie podłóg,
d) w pomieszczeniach biurowych odkurzanie wykładzin podłogowych.
e) mycie zbrudzonych lamperii i grzejników
f) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
g) dokładnie wytarcie tablicy i napisów z ławek,
h) mycie i odkażanie sanitariatów, pryszniców,
i) przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb;
2) po zakończeniu sprzątania sprawdzenie:
a) czy nie zostały włączone urządzenia elektryczne, jeżeli tak, to wyłączyć je z gniazd wtykowych,
b) czy zakręcone są krany wodne, ewentualnie je dokręcić,
c) zamknąć drzwi na klucz, wcześniej wyłączyć światło;
3) opiekowanie się powierzonymi kluczami;
4) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
5) w przypadku zauważenia pożaru zawiadomienie straży pożarnej i Dyrektora szkoły;
6) zgłaszanie wszystkich zauważonych usterek konserwatorowi i kierownikowi gospodarczemu;
7) przekazanie wszystkich znalezionych przedmiotów pozostawionych przez uczniów do sekretariatu szkoły;
8) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
9) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
10) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i Kierownika gospodarczego.

§ 23. Obowiązki robotnika (konserwatora):
1) konserwacja i naprawa wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu szkoły, w szczególności naprawa krzeseł, mebli, stolików uczniowskich;
2) naprawa, wymiana lub wstawianie zamków;
3) uzupełnianie wybitych szyb;
4) usuwanie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
5) wymiana bezpieczników, uzupełnianie świetlówek lub zapłonników;
6) naprawa ogrodzenia szkoły;
7) strzyżenie trawników i żywopłotu;
8) wykonywanie drobnych remontów pomieszczeń szkolnych oraz renowacji drzwi (opalanie, szpachlowanie i malowanie);
9) dokonywanie zakupów na potrzeby szkoły w uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym;
10) przekazanie wszystkich znalezionych przedmiotów pozostawionych przez uczniów do sekretariatu szkoły;
11) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
12) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
13) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i Kierownika gospodarczego.Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Barbara Fiedoruk
Dokument z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 741