RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU

Statut
Zespołu Szkół Nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Ełku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
Typy szkół wchodzących w skład Zespołu:
1) II Liceum Ogólnokształcące
2) V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
1a. Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest budynek przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7.
2. Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest Powiat w Ełku.
2a. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek w Ełku, przy ul. J. Piłsudskiego 4.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. Podstawą prawną działalności szkoły jest akt założycielski oraz niniejszy statut.

§ 2
1. Kształcenie w II Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata.
2. Nauka w V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 3 lata i odbywa się w formie
zaocznej.

§ 3
Ilekroć w poniższym Statucie bez bliższego określenia jest mowa o:
1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
3. Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wraz z wicedyrektorami;
4. Liceum – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
5. Liceum dla Dorosłych - należy przez to rozumieć V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
6. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
7. Uczniach – należy przez to rozumieć odpowiednio uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).


Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 4
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów”.
2. Głównymi celami szkoły jest w szczególności:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
3) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
3. Celem kształcenia ogólnego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku jest zwłaszcza:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki wynikających z podstawy programowej,
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki, podjęcia pracy oraz uczenia się przez całe życie.

§ 5
Do zadań Szkoły należy zwłaszcza:
1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole;
2 . zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania;
5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
6. wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
8. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
9. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
10. wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
11. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
12. zapewnienie, w miarę posiadanych środków finansowych, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13. nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów; przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe;
14. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
15. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
16. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
17. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
18. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
19. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
20. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
21. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
22. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
23. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
24. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.


Rozdział III
Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 6
1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową, zgodnie z programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów;
2. Program nauczania musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły oraz możliwości uczniów.
3. Program nauczania zawiera :
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
4) opis założonych osiągnięć ucznia;
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
4. Wniosek o dopuszczenie programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 20 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
5. Program nauczania w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
7. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie i rok dopuszczenia do użytku. np. 15/2015.
8. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.
9. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym.
10. Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Przez porozumienie rozumie się przyjęcie projektu Programu wychowawczo – profilaktycznego przez Radę Pedagogiczna.
12. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści programu wychowawczo – profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania rodzicom na pierwszym spotkaniu.
13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

§ 7
Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 8
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1. realizacje przyjętego w Szkole programu wychowawczo - profilaktycznego;
2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4. promocję zdrowia, zasad prawidłowego żywienia;
5. prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 9
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w
szczególności poprzez:
1. pełnienie dyżurów nauczycieli,
2. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach zgodnie z zasadami higieny pracy;
3. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.


Rozdział IV
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 10
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

§ 11
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 12
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
13. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 13
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
1. niepełnosprawności ucznia;
2. niedostosowania społecznego;
3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4. z zaburzeń zachowania i emocji;
5. szczególnych uzdolnień;
6. specyficznych trudności w uczeniu się;
7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8. choroby przewlekłej;
9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10. niepowodzeń szkolnych;
11. zaniedbań środowiskowych;
12. trudności adaptacyjnych;

§ 14
1. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) dyrektor szkoły/przedszkola;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7) asystent edukacji romskiej;
8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
9) pracownik socjalny;
10) asystent rodziny;
11) kurator sądowy;
12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
§ 15
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagog.
3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego
zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica
prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia
adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni
zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP
prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników maksimum 10 osób
okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora,


4) zajęcia logopedyczne
adresaci Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej
zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych
podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP, wniosek nauczyciela,
prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników maksimum 4 osoby
okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora,
5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:
1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.
3) warsztaty dla uczniów szkoły w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom.

§ 16
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w e-dzienniku.
5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w e-dzienniku lub telefonicznie ewentualnie w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.
13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

§ 17
Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.

§18
W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

§ 19
1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.
4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 20
Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
5. dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
6. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
7. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
8. uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
9. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
10. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
11. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;
12. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
13. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
14. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
15. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.
§ 21
1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
19) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
20) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
21) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
22) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole.


Rozdział V
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 22
W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych.

§ 23
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 24
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego

§ 25
1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 26
1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 27
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale IV statutu szkoły.

§ 28
1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele uczący w oddziale.
3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub poprzez dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym.
10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział VI
Indywidualne nauczanie

§ 29
1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin.
13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;
2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
15. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

§ 30
Dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu przedszkola. dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.


Rozdział VII
Wolontariat w szkole

§ 31
1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
2. Szkolny klub wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
3. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
8) promowanie idei wolontariatu;
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
4. Wolontariusze:
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
3) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
4) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
5) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
6) członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
7) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
8) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

§ 32
1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.

§ 33
1.Formy działalności klubu:
1) działania na rzecz środowiska szkolnego;
2) działania na rzecz środowiska lokalnego;
3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
2. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

§ 34
Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w §33 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
3) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza;
4) jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
7) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
9) wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w §80 pkt 1.

§ 35
1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
3. Formy nagradzania:
1) przyznanie dyplomu;
2) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
3) pisemne podziękowanie do rodziców.

§ 36
Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.


Rozdział VIII
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 37
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

§ 38
1. Każdy z organów szkoły działa zgodnie z kompetencjami ustawowymi.
2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.

§ 39
1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników;
2) kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą;
3) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
7) opracowuje szkolny plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów;
8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz ogólne informacje o działalności szkoły;
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną ;
13) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki – w całości lub części – oraz nauki drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
14) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
15) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom.
2. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia projekt arkusza organizacji na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń dookoła szkoły;
12) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
7) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
8) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
9) udziela urlopów;
10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami, a zwłaszcza:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 40
Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.
Rada Pedagogiczna
§ 41
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących zwłaszcza:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu.
7) Ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących zwłaszcza:
1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
12) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów
13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
6. Rada Pedagogiczna w szczególności:
1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
2) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
3) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
4) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
5) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
7) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 42
Rada Rodziców funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.

Rada Rodziców.
§ 43
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących zwłaszcza:
1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki.
7. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących zwłaszcza:
1) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.
8. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 44
Samorząd Uczniowski funkcjonuje zgodnie z regulaminem swojej działalności.

Samorząd Uczniowski
§ 45
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły;
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
4. Samorząd ma prawo opiniować na wniosek Dyrektora Szkoły – pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

Zasady współpracy organów szkoły.
§ 46
1. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
§ 47
W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

§ 48
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.


Rozdział IX
Organizacja nauczania i wychowania

§ 49
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 50
Dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 51
Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52
Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53
Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut. W uzasadnionych przypadkach 5 minut.

§ 54
W liceum obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki, zaś w liceum dla dorosłych nauka odbywa się w systemie zaocznym.

§ 55
Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Rozdział X
Organizacja wychowania i opieki

§ 56
W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, wychowawcy klas opracowują klasowe plany wychowawcze na dany rok szkolny.


Rozdział XI
Organizacja szkoły
§ 57
Do realizacji zadań statutowych szkoły służą:
1. sale lekcyjne;
2. biblioteka i czytelnia;
3. dwie pracownie komputerowe;
4. sala gimnastyczna (duża i mała).

§ 58
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu opisane są w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.

§ 59
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 60
1. Dyrektor Szkoły opracowuje Plan Doskonalenia Nauczycieli - WDN.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

§ 61
W Zespole Szkół nr 2 w Ełku działają: biblioteka i Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI).
1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniem biblioteki i MCI jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.
3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno– wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.
2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych:
a) przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
d) prowadzenie ewidencji zbiorów,
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
i) składanie do dyrektora szkoły śródrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
3) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;
4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Regulamin biblioteki.
§ 62
1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych, dostosowanych do potrzeb uczniów i słuchaczy.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych
6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
7. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
8. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.
9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
§ 63
1. Zespoły oddziałowe.
1) Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2) Zadania zespołu to:
a) Ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;
b) korelowanie treści programowych przedmiotów i bloków w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
c) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze (nie więcej niż trzy prace w tygodniu);
d) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych.
3) Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
2. Zespoły wychowawcze.
1) W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.
2) Zadania zespołu to:
a) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły;
b) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
c) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.
3) zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.
4. Zespoły Przedmiotowe i problemowe
1) Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2) Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół.
3) Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
5. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział XII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

§ 64
1 . Ogólne zasady systemu oceniania w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
1) Wewnątrzszkolny system oceniania jest częścią składową regulaminu klasyfikowania, promowania i oceniania oraz statutu szkoły. Określa szczegółowe zasady informowania uczniów i ich rodziców bądź opiekunów o wymaganiach programowych i kryteriach oceniania na poszczególne oceny szkolne, postępach w nauce bądź ich brakach oraz formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotowych.
2) Wewnątrzszkolny system oceniania zapobiega stresowi egzaminacyjnemu, premiuje uczniów za ich konkretne rozwiązania twórcze i samodzielność rozwiązań różnego rodzaju zadań i problemów. Stwarza okazję do wzbogacania uczniowskiego warsztatu pracy, stymuluje proces uczenia się.
3) Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady wystawiania ocen z zachowania.
4) Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
5) Zasady oceniania religii i etyki regulują odrębne przepisy.
2. Zasady informowania o wymaganiach i kryteriach oceniania
1) Na początku semestru każdy nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach programowych na poszczególne oceny szkolne na dany semestr bądź rok szkolny ze szczególnym zwróceniem uwagi na to jakie umiejętności i wiadomości uczeń powinien opanować, aby otrzymać ocenę końcową dopuszczający,
2) Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów o zasadach wystawiania ocen z zachowania, przedstawia regulamin ich wystawiania oraz kryteria poszczególnych ocen.
3) Na początku roku szkolnego w terminie zgodnym z rozporządzeniem MEN na dany rok szkolny w klasach programowo najwyższych nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o kryteriach wymagań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
4) Dyrektor szkoły na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym informuje rodziców bądź opiekunów uczniów o regulaminie egzaminu maturalnego. Nieobecność rodziców (opiekunów) na zebraniu zwalnia z obowiązku przekazania tych informacji w innej formie.
5) Na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu z rodzicami, wychowawca informuje rodziców bądź opiekunów uczniów o zasadach wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów i warunkach oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Podaje również zasady wystawiania ocen z zachowania. Nieobecność rodziców (opiekunów) na zebraniu zwalnia wychowawcę z obowiązku przekazania tych informacji w innej formie.
6) Rodzic lub opiekun ucznia fakt zapoznania się z wymaganiami potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego
1) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
b) nie wskazuje czego uczeń nie umie, lecz uświadamia uczniowi co osiągnął, ile potrafi, informując o aktywności, postępach, trudnościach, uzdolnieniach.
c) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
d) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań.
e) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
f) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela.
3) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów).
b) skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego przy uwzględnieniu oceny śródrocznej (tryb odwoływania się od nich i formę sprawdzania zasadności odwołania).
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Organizacja roku szkolnego
1) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest oceną końcoworoczną uwzględniającą ocenę klasyfikacyjną za pierwszy semestr. Pierwszy semestr kończy się z końcem drugiego tygodnia nowego roku kalendarzowego, drugi – w ostatnim dniu roku szkolnego.
2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3) Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
4) Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych. Ustalone zasady stanowią przedmiotowe systemy oceniania (PSO) i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
5) Wychowawca klasy, na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym, przekazuje ogólne zasady WSO i PSO oraz informuje o terminach wywiadówek ze szczególnym uwzględnieniem tego terminu, kiedy przekazywane będą informacje o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych. Podczas trwania wywiadówek obecni są wszyscy nauczyciele (również dochodzący) zobowiązani do udzielania informacji o postępach edukacyjnych uczniów.
6) Rodzice uczniów (opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci na spotkaniach z rodzicami lub w czasie indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrekcją szkoły. Fakt przekazania informacji nauczyciele dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
5. Skala i ogólne kryteria oceniania
1) Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne są wyrażane w stopniach według skali:
1. Niedostateczny ( 1, ndst )
2. Dopuszczający ( 2, dop )
3. Dostateczny ( 3, dst )
4. Dobry ( 4, db )
5. Bardzo dobry ( 5, bdb )
6. Celujący ( 6, cel )
2) Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (np. +dst, -bdb itp.)
3) Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni szkolnych:
a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu realizowanego programu nauczania .
lub
- posiadł wiedzę i umiejętniości znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań.
lub
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach.
c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych
- umiejętnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe.
d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował treści programowe na poziomie podstawowym w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
- posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.
e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, ale braki te nie uniemożliwiają zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;
- rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, co uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;
- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
6. Zasady oceniania bieżącego
1) Oceny z prac pisemnych
a) Klasówki
- przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną.
- dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko jedna klasówka.
- w ciągu trzech tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne.
- sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one wtedy do wglądu uczniów i rodziców podczas spotkań z rodzicami lub po umówieniu się.
- w przypadku nieobecności na sprawdzianie pisemnym, uczeń ma obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w terminie ustalonym przez nauczyciela.
-uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej ma prawo jej poprawy. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika, jednak fakt nie poprawienia sprawdzianu rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź końcoworoczną.
b) Kartkówki
- przez kartkówkę, należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji z uwzględnieniem podstawowych wiadomości i umiejętności z omawianego działu.
- oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
- usprawiedliwione zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki.
2) Ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na pracy lub podanie do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen. W przypadku kartkówek dopuszcza się ustne uzasadnienie oceny.
3) Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali ustalonej przez nauczyciela.
4) W procesie oceniania uczniów każdy nauczyciel zwraca szczególną uwagę na samodzielność wykonywanych przez uczniów zadań i prac, przeciwdziała nieuczciwości. Próby spisywania prac w trakcie sprawdzianów pisemnych mogą wyeliminować ucznia ze sprawdzianu i w takim przypadku z danej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5) Sprawdzanie zadań domowych może odbywać się zarówno w formie odpowiedzi ustnej jak i pisemnej.
6) Odpowiedzi ustne:
a) nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia;
b) ocena z odpowiedzi ustnej powinna krótko uzasadniona przez nauczyciela;
c) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania w formie uzgodnionej z nauczycielem;
d) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje na 1 miesiąc przed klasyfikacją i w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej.
7) Dla każdego ucznia, w każdym semestrze ilość ocen niezbędnych do końcowej klasyfikacji powinna być proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu z danego przedmiotu. Minimalna liczba ocen wynosi 3.
8) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów).
7. Obniżanie wymagań edukacyjnych i zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego.
1) Nauczyciel jest zobowiązany, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Obniżenie wymagań edukacyjnych nie może dotyczyć przedmiotów kierunkowych w danej klasie.
2) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, jego zaangażowanie i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
3) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
4) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach ucznia, wydanej przez lekarza. W tym przypadku w dokumentacji procesu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
5) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Klasyfikacja śródroczna, końcoworoczna i końcowa
1) Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniowi za wiedzę i umiejętności z niżej wymienionych form aktywności:
a) bieżące przygotowanie ucznia do lekcji – prowadzenie zeszytu przedmiotowego, podręcznik, przybory, strój gimnastyczny i inne;
b) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
c) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów itp.;
d) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników;
e) przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych i innych form ćwiczeń
f) ustne odpowiedzi na lekcji;
g) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
h) prace domowe;
i) zaangażowanie ucznia (w przypadku wychowania fizycznego)
j) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu.
2) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
3) Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
4) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
5) Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.
6) Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy w terminie 2 tygodni po zakończeniu ferii zimowych. Formę poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej w istotny sposób ma wpływ na ocenę końcoworoczną.
7) Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały rok szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania.
8) Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i oceny klasyfikacyjnej śródrocznej oraz postępu edukacyjny ucznia.
9) Na dwa tygodnie przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a fakt ten znajduje potwierdzenie odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
10) Uczeń chcąc uzyskać ocenę roczną (semestralną) wyższą od przewidywanej, ma taką możliwość:
a) po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni w ciągu trzech dni złożyć umotywowane podanie do Dyrekcji Szkoły o sprawdzenie wiedzy i podwyższenie oceny;
b) frekwencja ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny powinna wynosić co najmniej 80% na danych zajęciach edukacyjnych (maksymalna absencja do 20% na danych zajęciach edukacyjnych);
c) sprawdzian przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu w formie pisemnej oraz ustnej i przeprowadza w obecności innego nauczyciela tego przedmiotu w terminie dwu dni roboczych od wpłynięcia podania;
d) zakres materiału podlegający poprawie obejmuje treści kształcenia za semestr pierwszy w klasyfikacji śródrocznej i całoroczne treści kształcenia w klasyfikacji końcoworocznej;
e) ocena uzyskana w wyniku powyższego sprawdzianu jest ostateczna;
f) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną
11) Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (opiekunom) informację o osiągnięciach ucznia i przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (semestralnych, końcoworocznych) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacja ta ma formę pisemną. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zapoznania się z ocenami. Fakt ten potwierdzają własnoręcznym, czytelnym podpisem na dostarczonym przez ucznia wykazie. Powyższy wykaz ocen uczeń przekazuje wychowawcy. Po klasyfikacji śródrocznej pisemny wykaz ocen wychowawca przekazuje rodzicom na zebraniu, a po końcoworocznej uczeń otrzymuje świadectwo.
12) Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną końcoworoczną.
13) Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
14) W klasie programowo najwyższej szkoły dokonuje się klasyfikacji końcowej.
15) Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
9. Ocena zachowania
1) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym;
b) respektowanie przez nich zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
3) Na początku roku szkolnego wychowawca powinien jasno przedstawić uczniom kryteria oceny z zachowania.
4) Ocena z zachowania powinna wyrażać ocenę łączną za:
a) kulturę osobistą, czyli stopień przestrzegania przez uczniów zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
b) stosunek do obowiązków szkolnych, czyli stopień pilności, sumienności, uczciwości ucznia.
c) aktywność społeczną, czyli stopień identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi oraz działanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, środowiska.
5) Ogólne treści oceny z zachowania:
a) Kultura osobista:
- uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowaniu na zło
- poszanowanie godności osobistej i godności innych,
- dbałość o kulturę słowa, kulturalne zachowanie wobec nauczycieli, osób starszych, rodziców, kolegów,
- życie bez nałogów,
- przestrzeganie zasad i norm etycznych i moralnych,
- dbałość o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo.
b) Stosunek do obowiązków szkolnych:
-sumienność, systematyczność w nauce i wykonywaniu obowiązków szkolnych,
- samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności,
- czynny i aktywny udział w lekcjach, w życiu szkoły i środowiska,
- dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu,
- rozwijanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań,
- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne i pozaszkolne,
- dbanie o miejsce swojej nauki, pomoce naukowe, podręczniki.
c) Aktywność społeczna i postawa moralna:
- wywiązywanie się w pełni z zadań powierzonych przez wychowawcę, klasę, szkołę,
- wykonywanie prac użytecznych na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
- troska o mienie społeczne klasy, szkoły, środowiska,
- poszanowanie wartości indywidualnych I ogólnonarodowych,
-właściwe współdziałanie w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
- propagowanie działania społecznego na rzecz szkoły i środowiska,
-propagowanie tradycji szkoły i dbanie o jej dobre imię,
- godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
- inspirowanie działań na rzecz szkoły i środowiska (Samorząd Uczniowski)
6) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów.
7) Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8) Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.
9) Przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania:
a) wzorowa (wz)
b) bardzo dobra (bdb)
c) dobra (db)
d) poprawna (popr)
e) nieodpowiednia (ndp)
f) naganna
10) Zasady i tryb odwoływania się ucznia bądź rodziców lub prawnych opiekunów od oceny:
a) w wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie uznają, że ocena semestralna lub roczna z zachowania jest wystawiona niezgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania istnieje możliwość odwołania się od oceny do dyrektora szkoły, który podejmuje czynności wyjaśniające zgodność wystawienia oceny z procedurą.
b) oceny z zachowania nie można zmienić decyzją instancji wyższej.
c) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
d) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Egzamin klasyfikacyjny
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 65
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny końcowy zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2) wyrównujący różnice programowe po przeniesieniu z innej szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 66

1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
2. Egzamin klasyfikacyjny powinien być wyznaczony:
1) najpóźniej trzeciego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej w odniesieniu do ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
2) w terminie późniejszym uwzględniającym indywidualne sytuacji w odniesieniu do ucznia: nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, realizującego indywidualny tok lub program nauki, wyrównującego różnice programowe po przeniesieniu z innej szkoły.

§ 67
1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
2. Zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej obejmują pełen zakres wymagań w celu ustalenia poziomu uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. Rodzaj i liczba zadań powinny być dostosowane do możliwości udzielenia odpowiedzi w ustalonym czasie: część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego: nie mniej niż 45 minut; część ustna egzaminu klasyfikacyjnego: nie mniej niż 20 minut. Nie przewiduje się odrębnego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi ustnych.

§ 68
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
3. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
7. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, po uprzednim złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy
§ 69
1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli z pozostałych zajęć został sklasyfikowany pozytywnie.
2. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym.

§ 70
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek komisji.
4. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust. 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
8. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego udostępniania jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, po uprzednim złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły.

§ 71
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym).

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
§ 72
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu sprawdzającego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 73
1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
2. Zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej egzaminu sprawdzającego obejmują poziom wymagań na ocenę wyższą od kwestionowanej. Rodzaj i liczba zadań powinny być dostosowane do możliwości udzielenia odpowiedzi w ustalonym czasie: część pisemna egzaminu sprawdzającego – 45 minut, część ustna egzaminu sprawdzającego – 20 minut. Nie przewiduje się odrębnego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi ustnych.
3. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w §4. ust 1. pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach uznanych przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 74
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.

§ 75
Zasady oceniania religii i etyki regulują odrębne przepisy.

Ocenianie w szkole dla Dorosłych
Postanowienia ogólne

§ 76
1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami i formami oceniania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy oraz sposobach informowania o nich.
2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w szczególności ustalają:
1) skalę i sposób formułowania ocen słuchaczy;
2) terminy i formę informowania słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach;
3) terminy klasyfikacji;
4) tryb i formę przeprowadzania egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na określeniu poziomu wiedzy
i umiejętności słuchacza, badaniu postępów w opanowaniu nowych wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej oraz formułowania oceny.
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni P-P dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
5. Przez pojęcie „specyficzne trudności w uczeniu się” należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do słuchaczy w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
6. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie;
2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszej nauki;
4) dostarczanie nauczycielom i w miarę potrzeb rodzicom słuchaczy niepełnoletnich informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach słuchaczy.
7. Nauczyciel na bieżąco jest zobowiązany do ukazywania indywidualnych osiągnięć oraz kierunków uzupełnienia braków przez słuchaczy.
8. Na przedostatnich zajęciach w danym semestrze nauczyciel informuje słuchaczy o spełnianiu lub nie, wymagań dotyczących przystąpienia do egzaminu semestralnego, warunków uzupełnienia braków oraz spełnienia wymogów prawnych umożliwiających przystąpienie do wyżej wymienionego egzaminu.
9. Bieżące ocenianie, ocenianie semestralne, prowadzone jest wg skali i w formach przyjętych w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w związku z wyrównywaniem różnic programowych przy przyjmowaniu słuchaczy do szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

Kryteria ocen
§ 77
1. Oceny z zajęć edukacyjnych, klasyfikacyjne i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:
1) 6 – stopień celujący;
2) 5 – stopień bardzo dobry;
3) 4 – stopień dobry;
4) 3 – stopień dostateczny;
5) 2 – stopień dopuszczający;
6) 1 – stopień niedostateczny.
2. Ustala się następujące kryteria ocen:
1) celujący - otrzymuje słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub posiada inne porównywane osiągnięcia i kwalifikacje.
2) bardzo dobry - otrzymuje słuchacz, który opanował min. 85% wymagań ponadpodstawowych i min. 90% wymagań podstawowych określonych podstawą programową z przedmiotu w danym semestrze oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) dobry - otrzymuje słuchacz, który opanował min. 50% wymagań ponadpodstawowych i min.90 % wymagań podstawowych określonych podstawą programową w danej klasie, oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielne typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) dostateczny - otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) dopuszczający - otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
6) niedostateczny - otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym wynikających z podstawy programowej, a te braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.
3. Sprawdzenie osiągnięć słuchaczy odbywa się na zasadach określonych przez nauczyciela na pierwszych zajęciach w semestrze.
4. Wszystkie prace pisemne powinny być oceniane na podstawie ustalonych przez nauczyciela i omówionych ze słuchaczem zasad.
5. W szkole nie ocenia się zachowania, ale bardzo ważną sprawą jest postawa wobec obowiązków szkolnych, dlatego zwracamy uwagę przy kształtowaniu postawy na następujące elementy:
1. stosunek do nauki;
2. frekwencja;
3. takt i kultura w stosunkach z ludźmi;
4. dbałość o wygląd zewnętrzny;
5. sumienność, poczucie odpowiedzialności;
6. postawa moralna i społeczna;
7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
8. postawa wobec nałogów i uzależnień.
6. Wszystkie oceny są jawne dla słuchacza. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie, a w przypadkach szczególnych na polecenie dyrektora pisemnie.
7. Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być zgłaszane dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna semestru przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
8. Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są zgodnie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminów ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
9. Słuchaczowi, który powtarza semestr przed upływem trzech lat od przerwania nauki zalicza się przedmioty nauczania, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjna wyższą niż ocena niedostateczna i zwalnia się go z uczęszczania na te zajęcia w danym semestrze.

Egzamin kwalifikacyjny
§ 78
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem.
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5. Skład komisji przeprowadzającej egzamin ustala dyrektor.
6. Przewodniczący komisji powołany przez dyrektora, uzgadnia ze słuchaczem termin egzaminu.
7. Przewodniczący ustala organizację i przebieg egzaminu klasyfikacyjnego i informuje o tym słuchacza.
8. Z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
5) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

Egzamin semestralny
§ 79
1. Nauczyciel na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu w semestrze zapoznaje słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi. Słuchacz nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na zajęciach uzyskuje ww. informacje o wymaganiach edukacyjnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
2. Słuchacze oceniani są na podstawie egzaminów semestralnych.
3. Szczegółowe zasady oceniania, formy i metody sprawdzania osiągnięć słuchaczy szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
6. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej składa pracę kontrolną (semestralną) z każdych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7. Tematy prac kontrolnych (semestralnych) podaje słuchaczom nauczyciel przedmiotu na pierwszych zajęciach w semestrze. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do podania co najmniej 3 tematów prac kontrolnych (semestralnych).
8. Terminy oddawania prac semestralnych przez słuchaczy ustala nauczyciel danego przedmiotu.
9. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia pracy kontrolnej (semestralnej) w terminie 2 tygodni, zrecenzować i udostępnić słuchaczowi np. poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym.
10. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej (semestralnej), jest zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednie konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
11. Ocenę semestralną stanowi ocena z egzaminu.
12. Egzamin semestralny w szkołach dla dorosłych z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego zdawany jest w części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć słuchacze zdają egzamin w formie ustnej.
13. Egzamin pisemny jest przeprowadzany przed egzaminem ustnym.

Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych
§ 80
1. Nauczyciel jest zobowiązany przygotować zestawy pytań egzaminacyjnych z materiału nauczania obowiązującego w danym semestrze z uwzględnieniem wymagań umożliwiających ocenę słuchacza zgodnie z kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Przygotowane zestawy egzaminacyjne nauczyciel przedkłada dyrektorowi do zatwierdzenia w terminie 14 dni przed egzaminem.

2. Egzaminy semestralne przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu powołany przez dyrektora, w przypadku, gdy nauczyciel prowadzący z przyczyn losowych jest nieobecny. Egzaminy semestralne przeprowadza się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
3. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dyrektor. Harmonogram podaje się do wiadomości przed rozpoczęciem egzaminów na tablicy ogłoszeń i na stronie www szkoły.
4. Słuchacz przystępujący do egzaminu semestralnego zobowiązany jest do posiadania indeksu.
5. Nauczyciel egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do protokołu, indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego.
6. Szczegółowe formy przeprowadzania egzaminów pisemnych określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w Przedmiotowych Systemach Oceniania z uwzględnieniem wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
7. Egzamin pisemny trwa 90 minut liczone od momentu podania słuchaczom zadań egzaminacyjnych i wykonaniu czynności organizacyjnych. Słuchacz może zdawać w ciągu jednego dnia maksymalnie 2 egzaminy pisemne.
8. Egzamin ustny trwa do 15 minut, słuchaczowi przysługuje czas 15 minut na przygotowanie się do egzaminu. Zestaw na egzamin ustny dla jednego słuchacza powinien zawierać minimum 3 zagadnienia problemowe lub zadania do rozwiązania. Ilość zestawów na egzamin ustny powinna wynosić 110% liczby egzaminowanych słuchaczy. Zestaw egzaminacyjny na egzaminie ustnym słuchacz otrzymuje w drodze losowania. Numer wylosowanego zestawu nauczyciel wpisuje do protokołu. Zestaw wylosowany, po udzieleniu odpowiedzi przez słuchacza, nie może być użyty po raz drugi. Zmiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego jest niedozwolona. Słuchacz może zdawać maksymalnie 2 egzaminy ustne jednego dnia.
9. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest wcześniejsze przystąpienie do egzaminu pisemnego (dotyczy przedmiotów, dla których przewidziano obie formy egzaminu).
10. Nauczyciel może zwolnić słuchacza z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
11. Oceny egzaminacyjne z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnych planach nauczania oraz informacje o promocji słuchacza wpisuje do arkusza ocen opiekun oddziału, każdorazowo po zakończeniu semestru.
12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, może zdawać ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora. Termin dodatkowy wyznacza się:
1) po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego;
2) po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.

Egzamin poprawkowy
§ 81
1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia semestru lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku kończenia się zajęć dydaktycznych w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu powołany przez dyrektora.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) imię i nazwisko egzaminatora;
2) imię i nazwiska słuchacza;
3) przedmiot;
4) termin egzaminu;
5) pytania egzaminacyjne;
6) ocenę ustaloną przez egzaminatora.
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
6. Nauczyciel przeprowadzający egzamin informuje słuchacza o warunkach organizacyjnych i przebiegu egzaminu w terminie do zakończenia semestru lub rocznych zajęć.
7. Przebieg egzaminu poprawkowego jest analogiczny do egzaminu semestralnego.
8. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i może powtarzać semestr zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Słuchacz może w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeśli uzna, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności
§ 82
1. Dyrektor w przypadku ustalenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustalenia oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
2. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z słuchaczem. Termin sprawdzianu uzgadniany jest ze słuchaczem nie później niż do końca ferii zimowych w semestrze jesiennym i do końca sierpnia w semestrze wiosennym.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Nauczyciel ten na własną prośbę, lub w innych uzasadnionych przypadkach może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. Dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołania nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
4. Przewodniczący ustala organizację i przebieg sprawdzianu i informuje o tym słuchacza przed egzaminem.
5. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu, oraz ustaloną ocenę.
6. Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena jest ostateczna, ale nie może być niższa od ustalonej wcześniej przez nauczyciela.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Słuchacz, który w wyznaczonym terminie, z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


Postanowienia końcowe
§ 83
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, nauczyciel przekazuje słuchaczowi informacje określającą, jakie wiadomości i w jakiej formie należy uzupełnić.
2. Oceny końcowe są wystawiane z przedmiotów, które nie są realizowane w następnych semestrach, lub w semestrach programowo najwyższych.
3. Podstawą do klasyfikowania i promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy jest uzyskania przez niego wszystkich ocen pozytywnych.
4. Słuchacz, który nie zdał egzaminów semestralnych, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
6. Słuchacz objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony z listy słuchaczy.
7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
9. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Rozdział XIV
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Zadania nauczycieli
§ 84
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu,
3) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień,
4) motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach,
5) formułowania własnych opinii i sądów,
6) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
8) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
10) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
11) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu(zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
12) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
13) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
14) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
15) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
16) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia;;
18) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować w szczególności:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
4. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zadania wychowawców klas
§ 85
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania zwłaszcza poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
8) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
10) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
11) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;
13) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
14) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
15) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
16) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
17) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom
§ 86
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm i obowiązujących przepisów;
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali mienia szkoły;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
5) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
6) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora;
5. Dyrektor obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać przepisów w tym zakresie.
9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie, w szczególności :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek.
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
4) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej. 10.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów zwłaszcza z:
7) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
8) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
9) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
10) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 87
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
4. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
5. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
6. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
7. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
8. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 88
Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

§ 89
W szkole utworzone są dwa stanowiska wicedyrektorów . Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 90
Do zakres obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
2. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
3. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
4. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
5. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
6. nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych;
7. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
8. przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
9. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;
10. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
11. opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
12. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
13. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
14. nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole;
15. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
16. kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
17. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
18. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
19. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
20. zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

§ 91
W Zespole Szkół nr 2 w Ełku obowiązuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.


Rozdział XV
Podstawowe prawa i obowiązku ucznia

§ 92
Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ma prawo zwłaszcza do:
1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami ocenienia;
7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
12. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
13. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
16. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
17. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 93
Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3. uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasy;
5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
2) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
3) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7. przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
8. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9. usprawiedliwiania nieobecności;
10. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów maturalnych,
11. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, e-papierosów;
15. pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
16. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.

§ 94
Uczniom nie wolno, zwłaszcza:
1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. nosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. nosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych
6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych w innych celach niż dydaktyczne.

§ 95
1. Wszyscy uczniowie dbają o dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 96
Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

Rozdział XVI
Uczniowie szkoły

§ 97
Zasady rekrutacji do Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 98
Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.

§ 99
1. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.
2. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne- buty sportowe na jasnej podeszwie.
3. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała koszula i krawat.
4. Galowy strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach.

Nagradzanie uczniów
§ 100
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
4) nienaganną frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) nagroda rzeczowa.
3. Nagrodzonemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu nagrodzonego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania nagrody.
5. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
6. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
7. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca i pedagog szkolny w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
8. Decyzja zespołu jest ostateczna.

Karanie uczniów
§ 101
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie dyrektora Szkoły;
3) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) przeniesienie do równoległej klasy;
5) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły.

§ 102
Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

§ 103
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

§ 104
1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie pełnoletniego ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku uczniów niepełnoletnich jego rodziców/prawnych opiekunów.
2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.
4. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
6. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
7. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
8. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca i pedagog szkolny w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
9. Decyzja zespołu jest ostateczna.

§ 105
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia prawa w szkole.
4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.
§ 106
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje Dyrektor Szkoły
3. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o karnym przeniesienia do innej szkoły, pod warunkiem zapewnienia uczniowi miejsca w tej szkole.
4. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków lub tzw. ”dopalaczy”;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi uczniami lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;

Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów.
§ 107
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest wniosek wstępny złożony podczas zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły.
2. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
3. Na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej Szkoły wychowawca ma obowiązek przedstawić pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej,
4. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność,
5. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
6. Rada Pedagogiczna w głosowaniu, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę w danej sprawie,
7. Dyrektor Szkoły w celem uzyskania opinii Samorząd Uczniowski informuje go o zamiarze podjęcia decyzji przez Radę Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia,
8. Samorząd uczniowski jest zobowiązany w terminie 7 dni do przedstawienia opinii w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
9. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie jest przeszkodą do podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną,
10. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice/prawni opiekunowie,
11. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
12. Uczniowi/jego rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem dyrektora szkoły,
13. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
14. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

§107a
Tryb składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw ucznia określa „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku”.

Obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
§107b
1. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie zajęć lekcyjnych.
2. Osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym jest wychowawca klasy lub w wyjątkowych okolicznościach dyrekcja szkoły.
3. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie zapisu w dzienniku elektronicznym.
4. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku usprawiedliwienia w formie ustnej przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą, w trakcie której rodzice przedstawiają pozwalające na usprawiedliwienie przyczyny nieobecności.
5. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:
1) zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach szkolnych,
2) pisemna prośba rodzica/opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, zawierająca jego odręczny podpis oraz uzasadnienie nieobecności,
3) prośba rodzica o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazana w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą dziennika elektronicznego, z tym, że osoba usprawiedliwiająca może po powzięciu podejrzenia o nieprawdziwości przekazu odmówić usprawiedliwienia nieobecności w tej formie,
4) zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. Stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń,
5) ustna lub pisemna prośba pracownika szkoły (dyrektora, innego nauczyciela) zawierająca uzasadnienie nieobecności ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły.
6. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności oraz nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7. Usprawiedliwienie dostarczone po terminie określonym w pkt. 6 nie będzie uwzględnione, a godziny będą odnotowane jako nieusprawiedliwione.
8. Jeżeli nieobecność ucznia ma trwać, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania wychowawcy danej klasy o przyczynach powstania tej nieobecności.
9. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na podstawie oświadczenia rodziców, jeśli uzna, że podane przez nich powody, są niewystarczające do usprawiedliwienia nieobecności.
10. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej rodzica z wychowawcą klasy w celu usprawiedliwienia nieobecności. W takiej sytuacji wychowawca może jednak odmówić usprawiedliwienia nieobecności, jeżeli uzna, że istnieją powody, dla których można sądzić o nieprawdziwości przekazu i wówczas może zażądać pisemnego usprawiedliwienia.
11. Pojedyncze godziny nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione. Wychowawca może usprawiedliwić pojedyncze nieobecności na wniosek rodzica/prawnego opiekuna z podaniem uzasadnionej przyczyny takiej nieobecności.
12. W przypadku ucznia, który z przyczyn złego samopoczucia chce zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych, powiadomieni są rodzice/opiekunowie prawni. Uczeń oczekuje pod opieką na przyjazd swojego rodzica/opiekuna prawnego lub osoby przez niego wskazanej. Informację rodzicom/opiekunom prawnym przekazuje wychowawca klasy lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, pełniąca obowiązki wychowawcy. W razie nagłej potrzeby wzywa się karetkę pogotowia ratunkowego. Zaistniałe zdarzenia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.
13. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach i zostali oddelegowani przez szkołę są liczeni jako obecni na zajęciach. Nauczyciel delegujący ucznia przed jego wyjściem lub wyjazdem zapisuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.
14. Uczeń pełnoletni w momencie osiągnięcia 18 lat dokonuje wyboru typu usprawiedliwiania nieobecności spośród następujących:
1) usprawiedliwienia takie jak w przypadku ucznia niepełnoletniego,
2) do 2 dni w roku szkolnym usprawiedliwienie pisemne przez ucznia, pozostałe nieobecności usprawiedliwiane wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub instytucje państwowe.
15. Zmiany trybu usprawiedliwiania uczeń pełnoletni dokonuje pisemnie w ciągu 2 tygodni od momentu osiągnięcia pełnoletniości.

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej
§107c
1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami” oraz współdziałać w tym zakresie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
4. Dyrektor szkoły zapewnie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
9. Autorzy (autor) zapoznają Radę Pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole.
10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

Rozdział XVII
Przepisy końcowe

§ 108
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.
§ 109
1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Organem uprawnionym do wprowadzania zmian do statutu jest Rada Pedagogiczna w formie uchwały.
3. Po pięciu zmianach Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania teksu ujednoliconego statutu.
4. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący.
5. Dyrektor szkoły może opublikować tekst jednolity statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach w formie obwieszczenia.

§ 110
Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 21/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Barbara Fiedoruk
Dokument z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 238