RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

Załącznik nr 1
do zarządzenia 08/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w EłkuROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1.  Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.
2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o
systemie oświaty,
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
8) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników administracji i obsługi szkoły;
9) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
§ 2. 1.  Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:
1) oświatowego;
2) powszechnie obowiązującego,
3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
4) wewnatrzszkolnego.
2.  Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku jest budynk przy
ulicy gen. Władysława Sikorskiego 7, 19 – 300 Ełk.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Ełcki

§ 3. 1  Podstawą prawną działania Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, jest Statut Szkoły.

§ 4. 1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora szkoły, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
Aktami wewnatrzszkolnymi są;
uchwały Rady Pedagogicznej;
zarządzenia Dyrektora szkoły;
decyzje administracyjne;
obwieszczenia;
komunikaty;
pisma okólne.

§ 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi sekretarz szkoły.
Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretarz szkoły.
§ 6. 1. Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu
3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu Ełckiego
4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.


ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
§ 7.  Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
§ 8. 1.  Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
2.  Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły przy pomocy zastępców dyrektora, głównej księgowej
oraz kierownika gospodarczego.
3.  Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników szkoły .
§ 9. 1.  Zakresy zadań zastępców dyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań , uprawnień i obowiązków.
2.  W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni zastępca dyrektora.
§ 10.  Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie szkoły w  zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
§ 11.1. Zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za:
1) terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;
2) organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;
3) przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący, nadzorujący , a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.
2.  Za realizację wyżej wymienionych zadań zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.
§ 12. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i  kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora.
§ 13. 1. Dyrektor szkoły :
kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
jest organem nadzoru pedagogicznego;
jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Zadania dyrektora szkoły: 
kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych.
współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki;
kontrolowania realizacji obowiązku nauki;
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;
udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki,
umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami,
przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,
wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,
wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów
dysponowanie środkami ZFŚS,
występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;
dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;
odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych,
określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;
zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;
planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;
współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;
egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej i innych komisji zadaniowych;
podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
organizowanie egzaminów,;
wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.


ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

§ 14. 1 W szkole wydziela się następujące stanowiska pracy:
Wicedyrektor szkoły – stanowisko kierownicze,
Główna księgowa – stanowisko kierownicze,
Księgowa,
Kierownik gospodarczy,
Sekretarz szkoły,
Nauczyciel,
Nauczyciel bibliotekarz,
Pedagog,
Sprzątaczka,
Konserwator.
Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego szkoły.
W Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku. tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole . Rada Pedagogiczna pracuje w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ IV
Zakres obowiązków pracowników
§ 14. Obowiązki Wicedyrektora Szkoły:
sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
koordynowanie prac zespołu wychowawczego
opracowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły i planu zajęć
organizacja i przygotowanie egzaminów maturalnego
nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
nadzór nad pracami komisji przedmiotowych i innych komisji zadaniowych;
wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;
bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole;
opracowuje na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
kontrola realizacji indywidualnego nauczania;
egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
przestrzeganie wszystkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów w zakresie bhp i p/poż;
wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.
zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 15. Obowiązki głównej księgowej:
przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku;
prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;
zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;
opracowywanie rocznych planów finansowych;
prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;
należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu szkoły;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;
prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;
przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Opivum firmy Vulcan, zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż;
reprezentowanie szkoły przed sądami w sprawach finansowych;
przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych , bhp i p/poż.;
udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;
wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;
zastępowanie księgowego podczas jego nieobecności;
wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisów prawa.
Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność
prawną za:
przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;
terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej.
W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:
żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;
odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;
zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;
dokonywać oceny pracy podległych pracowników;
wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.
§ 16. Obowiązki Księgowego szkoły:
sporządzanie list płac pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku zgodnie z zawartymi umowami przez Dyrektora;
naliczanie szkoły składek ZUS i FP zgodnie z przepisami ZUS;
ewidencja wypłaconych wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i zasiłków płatnych z ZUS na kartach wynagrodzeń i kartach zasiłkowych;
prowadzenie dokumentacji ZUS odnośnie zasiłków płatnych ze środków ZUS;
wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
prowadzenie ewidencji sprawozdawczości dotyczącej wypłaty wynagrodzeń i zatrudnienia;
naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, porodowych itp.;
płatnych ze środków budżetowych i ze środków ZUS;
prowadzenie ewidencji naliczania podatków od wynagrodzeń;
prowadzenie kasy i załatwianie czynności związanych z dokonywaniem obrotów pieniężnych:
podejmowanie pieniędzy na wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku na podstawie dokumentów sprawdzonych i podpisanych przez osoby upoważnione,
przyjmowanie wpłat na rzecz jednostki budżetowej oraz odprowadzanie ich w obowiązującym terminie na właściwy rachunek w banku,
dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego dowodów rachunkowo-kasowych uzasadniających wypłatę (faktury, rachunki, listy płatnicze lub zarządzenia w sprawie wypłat),
wystawianie pokwitowań na wszystkie kwoty przyjęte do kasy,
sporządzanie prawidłowo raportów kasowych zgodnie z zaleceniami księgowego,
przechowywanie w kasie gotówki podjętej w banku na określone cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, kwitariuszy, książeczek czekowych i rozliczeniowych w kasie ogniotrwałej,
wypełnianie przekazów i czeków gotówkowych;
wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego księgowego i Dyrektora szkoły;
zastępowanie Głównego księgowego podczas jego nieobecności;

§ 17. Obowiązki Sekretarza szkoły:
prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
wysyłanie korespondencji;
prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych,
przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
występowanie o odpisy arkuszy ocen,
przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
sporządzanie sprawozdań SIO i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
zamawianie druków ścisłego zarachowania;
prowadzenie rejestru spraw wojskowych uczniów;
wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkoły;
prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń, świadectw maturalnych;
zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
prowadzenie archiwum zakładowego;
udzielanie informacji interesantom;
przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.
§ 18. Obowiązki kierownika gospodarczego:
prowadzenie spraw kadrowych;
prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej z zakresu przydzielonych obowiązków;
prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
archiwizowanie określonych danych kadrowych;
prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
sporządzanie zapotrzebowań i zakup środków czystości, sprzętu szkolnego i innych;
prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja);
nadzorowanie pracy pracowników obsługi;
nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
nadzór nad okresowymi oraz doraźnymi kontrolami stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i stanu technicznego budynków;
kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy;
uczestniczenie w zespole powypadkowym, prowadzenie rejestru wypadków;
występowanie z wnioskami o przeszkolenie określonych grup pracowniczych;
współpraca z głównym księgowym, z zastępcą dyrektora,. sekretarzem szkoły;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.
§ 19. Obowiązki nauczyciela:
rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;
kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela zapisany jest w statucie szkoły, i innych obowiązujących uchwałach i rozporządzeniach oświatowych, których nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.
§ 20.Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni;
prowadzenie działalności informacyjnej;
zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania, samokształcenia i rozwoju zawodowego;
przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji;
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;
organizacja wystaw okolicznościowych , spotkań z autorami;
udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej;
ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;
selekcjonowanie zbiorów;
prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń;
opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.
§ 21.Obowiązki pedagoga:
W zakresie działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły.
Pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn i niepowodzeń szkolnych.
Opracowanie planu wychowawczego szkoły.
Dokonywanie okresowej analizy swojej pracy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniach rady pedagogicznej.
Nadzór nad realizacją pracy wychowawczej szkoły postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć czasu na kontakty indywidualne z uczniami i rodzicami.
W zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy pracy z uczniami będących pod bezpośrednią opieką pedagoga szkolnego).
Rozpoznawanie warunków życia rodzinnego i nauki ww. uczniów.
Rozpoznawania problemów uczniów, ich postaw i trudności.
Dokonywanie obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych.
Kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne.
Określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
W zakresie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc wychowawcom w zapewnieniu uczniom potrzebującym pomocy
finansowej.
Koordynacja prac w zakresie organizowania różnych form wypoczynku.
W zakresie organizowania opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających szczególnej troski wychowawczej.
Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom realizującym indywidualny tok nauki.
Bezpośrednia opieka nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole masowej.
Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
Ustalanie potrzeb szkoły i organizowanie specjalistycznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, w tym zajęć integracyjnych.
Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień.
Koordynowanie prac szkoły w zakresie orientacji zawodowej.
Współpraca z wychowawcami i uczniami klas starszych w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie badań specjalistycznych wybranych uczniów i pedagogizacji rodziców.
Realizując ww. zadania pedagog szkolny współpracuje z:
wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych poszczególnych uczniów,
dyrekcją szkoły, radą rodziców w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych szkoły i lokalnego środowiska,
sądami rodzinnymi, służbą zdrowia, Komendą Policji, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania w szkole.
Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:
Dziennik pracy wg wzoru.
Teczki indywidualne uczniów będących pod bezpośrednią opieką pedagoga.
Rejestry uczniów wg uznanych w szkole potrzeb (np.: niepełnosprawnych.....)
§ 22. Obowiązki sprzątaczki:
utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
wycieranie kurzy,
wietrzenie pomieszczeń,
zmywanie podłóg,
w pomieszczeniach biurowych odkurzanie wykładzin podłogowych.
mycie zbrudzonych lamperii i grzejników
podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
dokładnie wytarcie tablicy i napisów z ławek,
mycie i odkażanie sanitariatów, pryszniców,
przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb;
po zakończeniu sprzątania sprawdzenie:
czy nie zostały włączone urządzenia elektryczne, jeżeli tak, to wyłączyć je z gniazd wtykowych,
czy zakręcone są krany wodne, ewentualnie je dokręcić,
zamknąć drzwi na klucz, wcześniej wyłączyć światło;
opiekowanie się powierzonymi kluczami;
sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
w przypadku zauważenia pożaru zawiadomienie straży pożarnej i Dyrektora szkoły;
zgłaszanie wszystkich zauważonych usterek konserwatorowi i kierownikowi gospodarczemu;
przekazanie wszystkich znalezionych przedmiotów pozostawionych przez uczniów do sekretariatu szkoły;
przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
przestrzeganie Regulaminu Pracy;
wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i Kierownika gospodarczego.
§ 23. Obowiązki robotnika (konserwatora):
konserwacja i naprawa wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu szkoły, w szczególności naprawa krzeseł, mebli, stolików uczniowskich;
naprawa, wymiana lub wstawianie zamków;
uzupełnianie wybitych szyb;
usuwanie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
wymiana bezpieczników, uzupełnianie świetlówek lub zapłonników;
naprawa ogrodzenia szkoły;
strzyżenie trawników i żywopłotu;
wykonywanie drobnych remontów pomieszczeń szkolnych oraz renowacji drzwi (opalanie, szpachlowanie i malowanie);
dokonywanie zakupów na potrzeby szkoły w uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym;
przekazanie wszystkich znalezionych przedmiotów pozostawionych przez uczniów do sekretariatu szkoły;
przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
przestrzeganie Regulaminu Pracy;
wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i Kierownika gospodarczego.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 24. Traci moc regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 19/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Opublikował: Adam Fiedoruk
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Barbara Fiedoruk
Dokument z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 483