RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.05.2019 z powodu:
Nieaktualne

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat

25.02.2019

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,
znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

b. Wymagania dodatkowe:
umiejętność zarządzania zespołem pracowników
dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

sporządzanie umów dochodowych,
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,
prowadzenie spraw związanych z bhp,
współpraca z firmami,
przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
zlecenie prac o charakterze usługowym (szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo – budowlanych, itp.)
prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
sporządzanie harmonogramu pracy pracowników obsługi szkoły,
odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
dokonywanie kontroli wewnętrznej,
przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
obsługa techniczna imprez i uroczystości,
nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).

III Warunki pracy i płacy
zatrudnienie na czas próbny
wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r (Dz. U. z 2018, poz. 936)

IV Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i CV
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
podpisaną klauzulę informacyjną do pobrania tutaj .

V Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk, w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – nabór na stanowisko-Kierownik gospodarczy) do dnia 08 marca 2019r.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 25.02.2019

Dokument oglądany razy: 300
« inne aktualności